Všeobecné obchodní podmínky

SMLOUVA S RETAILOVÝM KLIENTEM

Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between the English version and the other versions.

Tato smlouva s klientem společně se všemi dodatky a doprovodnými dokumenty v aktuálním znění (dále jen „smlouva“) stanovuje podmínky dohody mezi Vámi a námi. Pečlivě si ji prostudujte, a jakmile to bude možné, informujte nás, zda obsahuje něco, čemu nerozumíte.

1. INTERPRETACE

Výrazy uvedené v této smlouvě mají následující význam:

 • “Účet” označuje účet, který u nás máte otevřený a který je identifikován konkrétním číslem účtu.
 • “Obecně závazné předpisy” means:
  • právní úpravu Kyperské komise pro cenné papíry a burzu CYSEC, jakož i případná další pravidla příslušného regulačního orgánu a
  • veškeré ostatní platné zákony, pravidla a předpisy ve znění platných úprav.
 • “Partner“ označuje podnik ve stejné skupině, jíž je naše společnost členem, zástupce, jehož my nebo podnik ze stejné skupiny jako my jmenujeme, nebo jinou osobu, s níž máme vztah, o němž je možné přiměřeně předpokládat, že povede ke vzniku společných zájmů mezi naší společností a tímto subjektem.
 • “Pracovní den“ označuje každý den, který není sobotou nebo nedělí a ve kterém jsou otevřeny banky na Kypru pro obchodování.
 • “Pravidla týkající se peněz klientů“ označují příslušná pravidla týkající se peněz klientů uvedená v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565, paragraf 17 (h) (9) Práva investičních služeb, činností a regulovaných trhů z 2017 L.87(I)/2017 a příslušných nařízení a oběžníků, které vydává CYSEC, a které podléhají v případě potřeby změnám.
 • “Rozdílová smlouva“ nebo „CFD“ označuje finanční nástroj, které je uveden v odstavci 9 části III První přílohy Práva investičních služeb a činností a regulovaných trhů z 2017 L.87(I)/2017.
 • “Poskytovatelem finančního zajištění“ se rozumí libovolná osoba, která uzavřela smlouvu o záruce, zatížení hypotékou, marži nebo zabezpečení ve prospěch Vašich závazků vyplývajících z této smlouvy nebo v souvislosti s nimi.
 • “CYSEC“ je zkratka pro „Cyprus Securities and Exchange Commission“ (Kyperská komise pro cenné papíry a burzu), která má sídlo na adrese 27 Diagorou Street, CY-1097, Nikósie.
 • “Právní úprava CYSEC“ označuje poskytování investičních služeb, výkon investičních činností, provozování regulovaných trhů, zákony o prevenci a potlačování praní špinavých peněz, směrnice, oběžníky a veškeré další normy vydávané v souladu s těmito zákony, jakož i všechny vysvětlující poznámky, úřední příkazy, informační bulletiny a pravidla zveřejněná Kyperskou komisí pro cenné papíry a burzu.
 • “Elektronické služby“ označují službu, kterou poskytuje naše společnost, například službu internetového obchodování, která klientům nabízí přístup k informacím a obchodním nástrojům prostřednictvím internetové služby, služby WAP či elektronického systému přesměrování příkazů.
 • “Případ porušení povinnosti“ označuje kterýkoli z případů porušení povinností uvedených v článku 15 (Případy nesplnění povinností).
 • “Provedení“ označuje dokončení příkazu klienta v obchodní platformě společnosti Coverdeal Holdings Limited.
 • “FX kontrakt“ označuje smlouvu mezi společností Coverdeal Holdings Limited a jejími klienty za účelem směny dvou měn za dohodnutý směnný kurz. „OTC“ znamená „mimoburzovní“ a označuje transakce prováděné jinde než na burze.
 • “On-line obchodní systém společnosti Coverdeal Holdings Limited“ označuje obchodní systém založený na internetových službách, který je k dispozici na internetové stránce společnosti Coverdeal Holdings Limited a který Vám umožňuje zadávat nám pokyny.
 • “Zajištěnými závazky“ se rozumí čistý závazek, tj. částka, kterou nám budete dlužit po provedení zápočtů podle článku 13 (Jednání o marzi) v odstavci nazvaném “Systém započtení”.
 • “Oddělením společnosti Coverdeal Holdings Limited pro RT služby a realizaci“ se rozumí tým pro přijímání pokynů a jejich předávání odpovědnému oddělení, provozovanému v našich prostorách, ústředí společnosti Coverdeal Holdings Limited, které pokyn provede..
 • “Systém“ označuje veškerý počítačový hardware a software, zařízení, síťové nástroje a jiné zdroje nezbytné pro to, abyste mohli využívat elektronické služby.
 • “Transakce“ označuje libovolnou transakci v souladu s touto smlouvou a zahrnuje kontrakt CFD nebo forwardový kontrakt jakéhokoli druhu, kontrakty futures, opcí nebo jiných derivátů ve vztahu k libovolné komoditě, finančnímu nástroji (včetně případného zajištění), měně, úrokové sazbě či indexu nebo jejich kombinace, jakož i libovolnou jinou transakci, k níž jsme čas od času oprávněni na základě naší licence pro kyperské investiční firmy (Cypriot Invest Firm) (dále jen „CIF“¨), o níž se obě strany dohodnou, že se jedná o transakci.
 • “Osoba povinně vykazující ve Spojených státech“ v souladu se zákonem o dodržování daňových předpisů na zahraničních účtech (FATCA) je osobou povinně vykazující ve Spojených státech: a) americký občan (včetně občanů s dvojím občanstvím), b) cizinec s trvalým pobytem v USA pro daňové účely, c) tuzemská společnost, d) domácí korporace, e) libovolný svěřenský fond kromě zahraničního, f) libovolná společnost, pokud * soud ve Spojených státech má možnost vykonávat primární dohled nad správou této společnosti * jedna nebo více osob ze Spojených států má/mají pravomoc kontrolovat všechny zásadní rozhodnutí této společnosti * je to jakákoli jiná osoba, která není zahraniční osobou.
2. ÚVOD
Předmět této smlouvy

Touto smlouvou se stanovují výchozí podmínky, za nichž Vám budeme poskytovat služby. Touto smlouvou se řídí veškeré sjednané a nedokončené transakce po dni uzavření této smlouvy včetně tohoto data.

Nabytí platnosti

Touto smlouvou se nahrazují veškeré předchozí dohody mezi Vámi a námi týkající se téhož předmětu. Smlouva nabývá platnosti tím, že vyjádříte svůj souhlas s touto smlouvou prostřednictvím našich internetových stránek. Tato smlouva se vztahuje na všechny transakce zamýšlené v rámci této smlouvy.

3. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Informace o nás

My, společnost COVERDEAL HOLDINGS LIMITED (dále jen „společnost“), podléháme oprávnění a regulaci ze strany Kyperské komise pro cenné papíry a burzu (Cyprus Securities and Exchange Commission, dále jen „CYSEC“), pod číslem licence 231/14. Registrovaná adresa naší společnosti je Ioanni Stylianou,6, 2nd floor, office 202, 2003, Nicosia, Kypr a hlavní sídlo naší společnosti je na adrese Kristelina Tower 12 Arch. Makarios III Avenue Office 201, 2nd Floor, Mesa Geitonia, 4000 Limassol, Cyprus. Naše kontaktní údaje jsou uvedeny v článku 20 (Různá ustanovení), bod Oznamování. Společnost je povolena a regulována komisí CySEC, pokud jde o poskytování následujících investičních služeb a služeb doplňkových:

Investiční služby
 • Přijímání a předávání pokynů týkajících se jednoho nebo více finančních nástrojů
 • Provádění pokynů na účet klienta.
Doplňkové služby
 • Úschova a správa finančních nástrojů na účet klienta včetně svěřenské správy a souvisejících služeb, jako je správa hotovosti nebo zajištění.
 • Poskytování úvěrů nebo půjček investorovi za účelem umožnění obchodu s jedním nebo více finančními nástroji v případech, kdy je společnost poskytující úvěr nebo půjčku do tohoto obchodu zapojena.
 • Devizové služby, pokud jsou spojeny s poskytováním investičních služeb.
 • Investiční výzkum a finanční analýza nebo jiné formy obecných doporučení týkajících se obchodů s finančními nástroji.
Jazyk

Tato smlouva se Vám předkládá v českém jazyce a ve stejném jazyce bude probíhat naše komunikace po celou dobu trvání této smlouvy, v rámci možností však s Vámi vedle anglického jazyka povedeme komunikaci i v jiných jazycích.

Komunikace s námi

Můžete s námi komunikovat písemně, a to včetně faxu, e-mailu nebo jiných elektronických prostředků, nebo ústně (včetně telefonických hovorů). Naše kontaktní údaje jsou uvedeny v článku 20 (Různá ustanovení), bod Oznamování. Jazykem komunikace je angličtina a dokumenty i další informace budete také dostávat v angličtině. Abychom Vám však usnadnili situaci, kdykoli to bude možné, vynasnažíme se komunikovat s Vámi i v jiných jazycích. Naše internetové stránky www.investice.coverdeal.eu obsahují další podrobnosti o nás a našich službách a další informace týkající se této smlouvy. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a našimi internetovými stránkami bude mít přednost tato smlouva. Poskytnutí e-mailové adresy klientem pro účely realizace tohoto obchodu je považováno za dostatečný důkaz. mi prostředky, jako jsou internetové stránky společnosti nebo ověřený e-mail klienta. Tento požadavek s sebou přináší povaha vztahu ustaveného mezi společností a klientem. Poskytování informací prostřednictvím elektronické komunikace je odpovídajícím způsobem ošetřeno, neboť klient má řádný přístup k internetu. Přijetím a odsouhlasením podmínek této smlouvy klient souhlasí s poskytováním informací elektronický. Prostřednictvím níže uvedeného znění podmínek jsou klientovi poskytnuty konkrétní adresy, kde jsou dostupné klíčové informace. Společnost zajistí, aby internetové stránky byly udržovány v aktuálním stavu.

Právní pozice

Pro účely právní úpravy CYSEC a obecně závazných předpisů Vás budeme považovat za retailového klienta. Vstupem do této smlouvy uznáváte, souhlasíte a akceptujete že jste přečetli a pochopili naši Politiku kategorizace klientů. Máte právo požádat o zařazení do odlišné kategorie klientů. Pokud však o zařazení do odlišné kategorie klientů požádáte a my s ním budeme souhlasit, ochrana nařízená určitou právní úpravou CYSEC a dalšími obecně závaznými předpisy může být omezena. Zařazení jako retailový klient nabízí větší ochranu. Retailová klientela je oprávněna dostávat podrobnější informace v souladu se Závaznými předpisy. Společnost neuzavírá s retailovými klienty smlouvy o finančních zárukách s převodem vlastnických práv. Postupy týkající se odměn, které by mohly pracovníky společnosti přimět k iniciativě doporučovat retailovým klientům určité finanční nástroje v situacích, kdy by společnost mohla nabídnout jiný finanční nástroj, který by byl pro potřeby klienta vhodnější, jsou rovněž zakázány. V případě profesionálních klientů a oprávněných smluvních partnerů může společnost souhlasit s poskytnutím omezenějších informací podle ustanovení Závazných předpisů.

Zákonný věk

Služby společnosti a obchodované produkty jsou určené pouze osobám, kterým je nejméně 18 let (a dosáhly zletilosti podle právních předpisů platných ve Vaší jurisdikci). Zaručujete a prohlašujete, že jste osoba, které je nejméně 18 let a je zletilá podle právních předpisů platných ve Vaší jurisdikci a způsobilá k uzavření závazné smlouvy, a že veškeré informace pro účely registrace, které nám poskytujete, jsou správné a pravdivé. Společnost si vyhrazuje právo požadovat od Vás prokázání věku a Váš účet může být pozastaven do doby, než dostačující důkaz o svém věku předložíte. Společnost může zcela dle svého uvážení zamítnout nabízení svých produktů nebo služeb jakékoli osobě nebo subjektu a je oprávněna kdykoli svá kritéria způsobilosti změnit.

FATCA

Společnost nepřijímá nové klienty a neotevírá nové účty klientům, kteří jsou osobou povinně vykazující ve Spojených státech (US Reportable Persons), a aniž bylo omezeno níže uvedené, jakožto regulovaná kyperská investiční firma (Cyprus Investment Firm), jež má za povinnost postupovat podle mezivládní dohody mezi Kyprem a Spojenými státy (Intergovernmental Agreement between Cyprus and the United States), přijala společnost přiměřené kroky, aby ji bylo možno považovat za naplňující povinnosti stanovené zákonem FATCA. Souhlasíte s tím a akceptujete, že společnost Coverdeal Holdings Limited má povinnost sdělovat informace příslušeným orgánům vztahující se k jakékoli osobě povinně vykazující ve Spojených státech, v souladu s povinností oznamování stanovenou zákonem FATCA.

Všeobecný výklad ustanovení

Odkaz v této smlouvě na „ustanovení“, „odstavec“ nebo „dodatek“ bude považován za odkaz na ustanovení, odstavec nebo dodatek této smlouvy, nebude-li kontext vyžadovat jinou interpretaci. Odkazy v této smlouvě na nařízení či právní předpis nebo obecně závazné předpisy bude zahrnovat i všechny jejich modifikace, úpravy, rozšíření a nové uzákonění. Odkaz v této smlouvě na „dokument“ bude zahrnovat také elektronické dokumenty. Mužský rod bude zahrnovat také ženský a střední rod a jednotné číslo bude zahrnovat také množné číslo a naopak, podle požadavků kontextu. Slova a věty definované v právní úpravě CYSEC a v obecně závazných předpisech budou mít stejný význam v této smlouvě, nebudou-li výslovně definovány v této smlouvě.

Dodatky

Uplatní se ustanovení připojeného dodatku (v aktuálním znění). Čas od času Vám můžeme zaslat další dodatky týkající se transakcí. V případě rozporu mezi ustanoveními libovolného dodatku a této smlouvy budou mít přednost ustanovení příslušného dodatku. Skutečnost, že dodatek specificky obsahuje ustanovení o určité transakci, neomezí možnost výslovného či odvozeného uvedení takového ustanovení ve vztahu k jiné transakci. Berete na vědomí, že jste četli, porozuměli a souhlasíte s dodatky této smlouvy.

Nadpisy

Nadpisy jsou uváděny pouze pro zjednodušení orientace v textu a netvoří součást této smlouvy.

4. PRAVIDLA
Výhrada obecně závazných předpisů

My, společnost COVERDEAL HOLDINGS LIMITED (dále jen „společnost“), podléháme oprávnění a regulaci ze strany Kyperské komise pro cenné papíry a burzu (Cyprus Securities and Exchange Commission, dále jen „CYSEC“), pod číslem licence 231/14. Registrovaná adresa naší společnosti je Ioanni Stylianou,6, 2nd floor, office 202, 2003, Nicosia, Kypr a hlavní sídlo naší společnosti je na adrese Kristelina Tower 12 Arch. Makarios III Avenue Office 201, 2nd Floor, Mesa Geitonia, 4000 Limassol, Cyprus. Naše kontaktní údaje jsou uvedeny v článku 20 (Různá ustanovení), bod Oznamování. Společnost je povolena a regulována komisí CySEC, pokud jde o poskytování následujících investičních služeb a služeb doplňkových:

Tato smlouva a veškeré transakce podléhají obecně závazným předpisům, takže:
 • nic v této smlouvě nemůže omezit ani vyloučit žádnou povinnost, kterou vůči Vám máme na základě obecně závazných předpisů;
 • můžeme provádět nebo omezit jakoukoli činnost, kterou budeme považovat za nezbytnou pro zajištění dodržení obecně závazných předpisů;
 • všechny obecně závazné předpisy a všechna opatření, která přijmeme nebo nepřijmeme za účelem jejich dodržení, pro Vás budou závazné, a
 • opatření, která přijmeme nebo nepřijmeme za účelem dodržení obecně závazných předpisů, nepovedou ke vzniku odpovědnosti naší společnosti ani žádného z našich ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců nebo zástupců.
Jednání regulačního orgánu

Pokud regulační orgán přijme jakékoli opatření, které ovlivní některou z transakcí, může naše společnost provést libovolné kroky, jež bude dle svého výhradního rozhodnutí považovat za vhodné, za účelem uspokojení příslušného opatření nebo vyhnutí se ztrátě, která by společnosti v důsledku takového opatření vznikla. Takové kroky budou pro Vás závazné. Pokud regulační orgán vznese dotaz ohledně libovolné z Vašich transakcí, souhlasíte, že s námi budete spolupracovat a neprodleně nám předložíte informace požadované v takovém dotazu.

5. NÁKLADY, PLATBY A POPLATKY
Poplatky

Čas od času budete povinni hradit poplatky, na nichž jsme se s Vámi dohodli, poplatky a jiné úhrady požadované zúčtovací organizací a úroky z částek splatných naší společnosti za námi účtované sazby (které jsou Vám k dispozici na Vaši žádost). Podle požadavků na ochranu záporného zůstatku se na účet nevztahují žádné náklady, poplatky nebo úroky, nikdy nepřesahují vaše dostupné finanční prostředky na konkrétním účtu. Záporný zůstatek na jednom účtu NESMÍ být vypořádán s kladným zůstatkem na jiném účtu. Seznam našich stávajících poplatků je zveřejněn na našich internetových stránkách www.investice.coverdeal.eu. Veškeré změny těchto poplatků Vám budou předem oznámeny. Budeme vás informovat ex ante a ex post o nákladech a poplatcích souvisejících s uzavíráním transakcí se společností podle Závazných předpisů.

Zde máte k dispozici výkaz o zveřejňování informací o riziku. Vstoupením do této Smlouvy berete na vědomí, přijímáte a souhlasíte s tím, že jste si přečetli a porozuměli riziku souvisejícímu se Rozdílovým smlouvám. Zatímco nabízíme ochranu proti zápornému zůstatku čímž nikdy neztratíte více než prostředky uložené na vašem obchodním účtu u nás, záporný zůstatek na jednom účtu NEMUSÍ být vyrovnán s kladným zůstatkem na jiném účtu. Riskujete potenciální ztrátu všech těchto finančních prostředků a veškerých nahromaděných zisků z vašeho obchodního účtu u nás..

Další náklady

Měli byste vědět, že mohou existovat i další daně a náklady, které nejsou účtovány ani vybírány naší společností.

Platby

Všechny platby naší společnosti na základě této smlouvy budou prováděny v takové měně, kterou čas od času specifikujeme, na bankovní účet, jejž pro tyto účely stanovíme. Všechny platby budou prováděny bez odpočtů a srážkových daní.

Přerolování (rollover), úrok

Ke každé otevřené pozici FX/CFD se může po uzavření obchodního dne společnosti účtovat denní poplatek za financování podle příslušného FX/CFD. Pokud bude takový poplatek aplikovatelný, buď bude zákazník požádán o jeho úhradu společnosti, nebo ho společnost uhradí zákazníkovi, v závislosti na typu kontraktu FX/CFD a na povaze pozice, kterou bude zákazník držet. Metoda výpočtu finančního poplatku se liší podle typu kontraktu FX/CFD, k němuž se vztahuje. Navíc se výše tohoto finančního poplatku bude lišit, protože souvisí s platnými úrokovými sazbami (jako je LIBOR). Finanční poplatek bude přičten nebo odečten (dle příslušného případu) na účet/z účtu zákazníka v průběhu obchodního dne následujícího po dni, k němuž se vztahuje. Společnost si vyhrazuje právo změnit metodu výpočtu finančního poplatku či finančních sazeb nebo typy kontraktů FX/CFD, k nimž se bude finanční poplatek vztahovat. U určitých typů kontraktů FX/CFD musí zákazník pro otevření a uzavření pozic hradit určitou provizi. Tato splatná provize bude stržena z účtu zákazníka ve chvíli, kdy společnost otevře nebo zavře příslušnou pozici FX/CFD. Změny v našich úrokových mírách pro swapy a v jejich výpočtu budou prováděny dle našeho vlastního uvážení a bez oznámení. Klienti si musejí vždy zkontrolovat naše internetové stránky, kde naleznou aktuální výši účtovaných poplatků. Jejich sazby se mohou rychle měnit z důvodu změn podmínek na trhu (změny úrokových sazeb, volatility, likvidity atd.) a z důvodu různých záležitostí souvisejících s rizikem, které závisí na rozhodnutí společnosti.

Příklad:

Tu jsou výpočty pro přerolovanou částku pro 1 položku (lot) nákupu Brent oil otevřenou v den přerolování

6. PRÁVO NA ZRUŠENÍ

Máte právo zrušit tuto smlouvu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od data, kdy bude tato smlouva uzavřena, nebo k datu, kdy tuto smlouvou obdržíte (podle toho, které datum nastane později, dále jen „lhůta pro zrušení“). Budete-li chtít zrušit tuto smlouvu ve lhůtě pro zrušení, měli byste zaslat oznámení v písemné formě nebo elektronicky na adresy, které najdete na našich internetových stránkách v sekci „Kontaktujte nás“. Zrušením této smlouvy ve lhůtě pro zrušení nedojde ke zrušení případných transakcí Vámi zadaných v průběhu této lhůty. Pokud nezrušíte tuto smlouvu ve lhůtě pro zrušení, budete vázáni jejími podmínkami, ale můžete ji vypovědět v souladu s článkem 18 (Výpověď smlouvy bez porušení závazků).

7. BEZ PORADENSTVÍ
Pouze realizace

Zabýváme se výhradně realizací příkazů a neposkytujeme poradenství ohledně podrobností jednotlivých transakcí nebo jejich daňových dopadů.

Vlastní úsudek, přiměřenost a vhodnost

Při poskytování Služeb přijímání, předávání a realizaci zakázek klientů je společnost na základě Závazných předpisů povinna požadovat od vás sdělení informací k vašim znalostem a zkušenostem v oblasti příslušného investování pro uvedený, nabízený nebo požadovaný typ služby nebo finanční nástroj, informace k vaší finanční situaci, především s ohledem na vaši schopnost nést ztrátu, tolerovat rizika i ohledně účelu a potřeb tak, aby společnost mohla posoudit, zda jsou pro vás služby či finanční nástroje vhodné. Pokud se rozhodnete nesdělit informace k vašim znalostem a zkušenostem nebo nám o vašich znalostech a zkušenostech poskytnete nedostatečné informace, nebude společnost schopna zjistit, zda jsou pro vás dané služby nebo finanční nástroje vhodné. Na základě vlastního uvážení má společnost právo požádat vás o doplňující informace a/nebo požádat o aktualizaci vám poskytnutých údajů, pokud to bude považovat za nutné. Společnost předpokládá, že informace k vašim znalostem a zkušenostem, které jste společnosti poskytli, jsou správné a kompletní, a společnost vůči vám neponese žádnou zodpovědnost, pokud by byly tyto informace nekompletní nebo zavádějící, či pokud dojde k jejich změně a ony se tak stanou nesprávnými. Společnost bude předpokládat, že splnila své povinnosti v souladu se Závaznými předpisy, ledaže byste společnost o takovýchto změnách informovali.

Bez ohledu na výše uvedené povinnosti, požádáte-li nás o provedení určité transakce, prohlašujete, že jste výhradně odpovědní za provádění svého vlastního nezávislého posouzení a průzkumu rizik příslušné transakce. Prohlašujete, že máte dostatečné znalosti, povědomí o trhu, profesionální poradenství a zkušenosti, abyste mohli provést vlastní vyhodnocení podrobností a rizik každé transakce, a že jste si pročetli a přijali prohlášení o rizicích a pokyny související s finančními nástroji a trhy, které jsou k dispozici na našich internetových stránkách. Nepřebíráme ve vztahu k Vám žádné smluvní povinnosti.

Související informace
 • jedná se o informace související s naším obchodním vztahem s Vámi. Jsou poskytovány výhradně za účelem podpory Vašich vlastních investičních rozhodnutí a nejedná se o poradenství;
 • jedná-li se o informace ve formě dokumentu obsahujícího vymezení osob nebo kategorie osob, pro něž je dokument určen nebo jimž je distribuován, a Vy souhlasíte, že je nepředáte jiné osobě nebo kategorii osob;
 • nepředkládáme Vám žádné prohlášení či záruku ohledně přesnosti nebo kompletnosti takových informací nebo daňových dopadů libovolné transakce;
 • souhlasíte, že než tyto informace rozšíříme, můžeme na jejich základě sami jednat nebo využít informace, na nichž jsou založeny. Nepředkládáme žádné záruky ohledně času, kdy tyto informace obdržíte, a nemůžeme zaručit, že tyto informace obdržíte ve stejnou dobu jako jiní klienti. Zveřejněné výzkumné zprávy nebo doporučení se mohou na obrazovce objevit v rámci jedné nebo většího počtu informačních služeb.
Zásady střetu zájmů

Společnost je povinna v souladu s příslušnými pravidly a předpisy zajistit, že bude schopna odhalit a odpovědně řídit a kontrolovat, a v případě potřeby oznámit, střet zájmů v souvislosti s jejím podnikáním a omezit riziko znevýhodnění klienta a omezit riziko zákonné odpovědnosti, výtky od regulačního orgánu nebo poškození obchodních zájmů a dobrého jména společnosti a zajistit, že budou z její strany splněny zákonné požadavky a dílčí a obecné postupy, které si společnost stanovila ve své Příručce interních postupů (Internal Procedures Manual). Další informace o tom, jak řídíme střety, které by ovlivnily nestrannost investičního výzkumu, jejž Vám předkládáme, se dočtete v zásadách střetu zájmů. Na žádost Vám poskytneme další podrobnosti v této oblasti.

8. KLIENTSKÉ UČTY A POČÁTEČNÍ VKLAD
Dokumenty

Než začnete zadávat příkazy, musíte si přečíst a podepsat tuto smlouvu, včetně oznámení o rizicích, prohlášení o zásadách ochrany soukromí, obchodních zásad a postupů uvedených níže v článku 9 a platných dodatků, musíte na svůj účet vložit dostatečné finanční prostředky a společnost musí schválit Váš zákaznický registrační formulář a doprovázející dokumenty. O schválení Vaší registrace budete informováni e-mailem. Společnost může dle svého výhradního rozhodnutí požádat zákazníka, aby navíc k on-line podpisu této smlouvy vyplnil a předložil podepsané dokumenty, které bude společnost vyžadovat, včetně mimo jiné této smlouvy a prohlášení o rizicích.

Měna účtů

Svůj účet (účty) budete moci otevřít v USD/EUR/CZK/PLN nebo v jiné měně, kterou společnost nabízí čas od času. Zůstatky účtů budou počítány a oznamovány Vám v měně, v níž jsou účty vedeny.

9. KLIENTSKÉ UČTY A POČÁTEČNÍ VKLAD
Zásady zpracovávání, přidělování a realizace příkazů

Jsme povinni mít sepsány zásady realizace příkazů a poskytovat našim klientům příslušné informace ke zpracovávání, přidělování a realizaci Vašich příkazů naší společností. Prostudujte si prosím naše Zásady zpracování, přidělování a realizace příkazů (Order Handling, Allocation and Execution), které tvoří nedílnou součást této smlouvy o poskytování služeb

Udělování pokynů

Pokyny nám můžete udělovat v elektronické formě prostřednictvím on-line obchodního systému společnosti Coverdeal Holdings Limited. Obdržíme-li jakékoli pokyny telefonicky, prostřednictvím počítače nebo jiného média, můžeme Vás požádat o písemné potvrzení těchto pokynů. Budeme oprávněni dodržet Vaše pokyny bez ohledu na to, že je písemně nepotvrdíte. V této smlouvě mají výrazy „pokyny“ a „příkazy“ shodný význam.

Typy přijímaných příkazů

Prostudujte si prosím naše Zásady zpracovávání, přidělování a realizace příkazů, kde najdete více podrobností o různých druzích příkazů, které společnost Coverdeal Holdings Ltd. aktuálně akceptuje. Mezi typy příkazů, které společnost akceptuje, patří zejména, nikoli však výhradně, následující typy:

 • Good till Cancelled („konej do odvolání“, dále jen „GTC“) – příkaz (kromě typu market), který je vykonatelný do doby, dokud jej klient sám nezruší. Příkazy typu GTC nejsou automaticky zrušeny na konci pracovního dne, v němž jsou vystaveny.
 • Limitní příkaz (limit order) – příkaz (kromě typu market) k nákupu nebo prodeji na identifikovaném trhu za uvedenou cenu. Limitní příkaz k nákupu bude obecně proveden, jakmile se nabídková cena vyrovná nebo spadne pod nákupní kurz, který uvedete v limitním příkazu. Limitní příkaz k prodeji bude obecně proveden, jakmile se poptávková cena vyrovná nebo překročí prodejní kurz, který uvedete v limitním příkazu.
 • Tržní příkaz (market order) – příkaz ke koupi nebo k prodeji na identifikovaném trhu za aktuální tržní cenu, kterou společnost nabízí v on-line obchodním systému. Nákupní příkaz (buy order) je proveden za aktuální poptávkovou (ask) cenu na trhu a prodejní příkaz (sell order) je proveden za aktuální nabídkovou (bid) cenu na trhu.
 • One Cancels the Other („jeden příkaz ruší druhý“) (dále jen „OCO“) – příkaz, který je propojený na jiný příkaz. Jestliže je jeden z příkazů proveden, další bude automaticky zrušen.
 • Stop Loss – příkaz stop-loss („zastav ztrátu“) je pokynem k nákupu nebo prodeji na trhu za cenu, která je horší (vyšší) než otevírací cena otevřené pozice (nebo horší (vyšší) než běžná tržní cena v případě, že se příkaz stop-loss uplatní na již otevřenou pozici). Může se také používat na ochranu proti ztrátám. Vezměte na vědomí, že z důvodu mezer na trhu (market gapping) může být dosažená nejlepší cena velmi odlišná od ceny stanovené v příkazu stop-loss. Příkazy stop-loss proto nejsou garantovány za cenu, kterou uvádějí.
 • Trailing Stop – trailing-stop je stejný jako příkaz stop-loss, s jediným rozdílem, že namísto stanovení ceny, za níž je příkaz aktivován, je příkaz trailing-stop aktivován ve fixním rozpětí od tržní ceny. Například pokud zákazník zakoupil dlouhou otevřenou pozici a tržní prodejní cena se zvýší, cena v příkazu trailing-stop se také zvýší a bude sledovat tržní prodejní cenu ve fixním rozpětí od tržní ceny. Pokud se pak tržní prodejní cena sníží, cena příkazu trailing-stop zůstane fixní na své poslední pozici, a pokud prodejní cena dosáhne ceny příkazu trailing-stop, bude příkaz zrealizován. Vezměte na vědomí, že z důvodu mezer na trhu (market gapping) může být dosažená nejlepší cena velmi odlišná od ceny stanovené v příkazu trailing-stop, a proto nejsou příkazy trailing-stop garantovány ve fixním rozpětí, které uvádějí.

Po podání příkazu nesete výhradní odpovědnost za svou připravenost ke konfirmaci příkazů a jejich provedení a ke komunikaci v dalších věcech týkajících se Vašeho účtu až do provedení veškerých dosud neprovedených příkazů. Z toho důvodu jste v případě otevřených pozic na svém účtu povinni účet pravidelně sledovat.

Váš příkaz zůstává v platnosti podle daného typu a doby, jak je v něm uvedeno. V případě, že v něm doba či lhůta platnosti uvedena není, zůstává platný na dobu neurčitou.

Podmínky pro přijímání příkazů

Nesete výhradní odpovědnost za jednoznačné uvedení podmínek zadávaného příkazu, ať již se jedná o příkaz market, limit, stop-loss nebo jiný druh příkazu, a to včetně příslušné ceny a velikosti lotu. Berete na vědomí a souhlasíte, že navzdory našim nejlepším snahám může být cena, za níž je příkaz proveden, velmi odlišná od ceny uvedené ve Vašem příkazu. To může být způsobeno náhlými cenovými pohyby v cenách podkladových aktiv, které jsou mimo naši kontrolu. Společnost nebude mít odpovědnost za neschopnost provést určitý příkaz. Společnost bude mít právo, avšak nikoli povinnost, odmítnout příkaz jako celek nebo jeho část před jeho provedením nebo zrušit libovolný příkaz, nebude-li Váš účet obsahovat marži dostatečnou pro příslušný příkaz nebo bude-li takový příkaz protizákonný či jinak nevhodný.

Pravomoc

Jsme oprávněni jednat za Vás na základě pokynu zadaného vámi, nebo domněle vámi, či osobou oprávněnou za vás jednat, a to bez dalšího zjišťování autentičnosti, pravomoci nebo totožnosti osoby zadávající nebo domněle zadávající tento pokyn, pokud je spojen s Vaším správným číslem účtu a heslem. Pokud je Váš účet sdruženým účtem, souhlasíte s tím, že jsme oprávněni jednat na základě pokynu kterékoli z osob, pod jejichž jménem je účet veden, a to bez dalšího zjišťování. Nemáme povinnost tuto domnělou pravomoc blíže ověřovat ani odpovědnost za důsledky jakéhokoli jednání nebo nečinnosti z naší strany na základě spoléhání se na tyto pokyny nebo na domnělou pravomoc těchto osob.

Zrušení či stažení pokynů

Mimotržní pokyny mohou být zrušeny prostřednictvím on-line obchodního systému společnosti Coverdeal Holdings Limited; Vaše pokyny však můžeme zrušit výhradně na Vaši výslovnou žádost a za předpokladu, že v okamžiku podání Vaší žádosti jsme dosud nejednali v souladu s těmito pokyny. Provedené pokyny můžete stáhnout či změnit výhradně Vy s naším souhlasem. Společnost nebude mít odpovědnost za případné nároky, ztráty, škody, náklady ani výdaje, včetně výdajů právního zastoupení, které přímo či nepřímo vzniknou z důvodu nemožnosti udělený příkaz zrušit.

Právo nepřijmout příkaz

Smíme pokyn ke sjednání transakce přijmout, není to však naší povinností. Pokud navrhovanou transakci sjednat odmítneme, nejsme povinni uvést důvod, budeme Vás však o tom následně neprodleně informovat.

Úprava příkazu před provedením

Máme právo (nikoli však povinnost) stanovovat limity anebo parametry a regulovat tak Vaši možnost zadání příkazu, a to dle našeho libovolného uvážení. Tyto limity anebo parametry smíme dle našeho libovolného uvážení měnit, zvyšovat, snižovat, rušit či doplňovat a může k nim mimo jiné patřit:

 • regulace maximální výše a velikosti příkazu;
 • regulace úhrnu rizika, jemuž nás vystavujete;
 • regulace ceny, za kterou lze zadat příkaz (včetně regulace příkazu zadaného na cenu, která se výrazně liší od ceny tržní v době zadání příkazu do evidence příkazů);
 • vliv na elektronické služby (včetně případných ověřovacích postupů s cílem přesvědčit se, že jste jeden nebo více konkrétních příkazů zadali skutečně vliv na elektronické služby (včetně případných ověřovacích postupů s cílem přesvědčit se, že jste jeden nebo více konkrétních příkazů zadali skutečně Vy).
Regulace obchodů

Zákazníci si musí uvědomovat, že CFD transakce v sobě zahrnují vysokou míru rizika. Hodnota počáteční marže může být vzhledem k zahraniční měně nízká a na transakce tak mohou být uplatněny „páky“ a „převody“. Poměrně malá změna trhu může mít adekvátně vyšší dopad na finanční prostředky, které klient složil nebo bude muset složit na účet, a toto může být pro klienta výhodné stejně jako nevýhodné. Společnost si vyhrazuje právo za určitých podmínek na trhu bez upozornění rozšířit variabilní spready, upravit páku, změnit sazby poplatků za přerolování nebo zvýšit požadavky na marži. Uvedené podmínky na trhu zahrnují mimo jiné případy, kdy je uzavřeno oddělení pro přijímání, předávání a realizaci příkazů, vyjde zásadní zpráva, dojde ke změně na úvěrových trzích, k extrémní volatilitě na trhu. Zákazník souhlasí, že za takových okolností zprostí společnost odpovědnosti za všechny ztráty, které vzniknou v důsledku rozšíření spreadů a úprav páky. Podle požadavků na ochranu záporného zůstatku se na účet nevztahují žádné náklady, poplatky nebo úroky, nikdy nepřesahují vaše dostupné finanční prostředky na konkrétním účtu. Záporný zůstatek na jednom účtu NESMÍ být vypořádán s kladným zůstatkem na jiném účtu.

Regulace obchodů

Zákazníci si musí uvědomovat, že CFD transakce v sobě zahrnují vysokou míru rizika. Hodnota počáteční marže může být vzhledem k zahraniční měně nízká a na transakce tak mohou být uplatněny „páky“ a „převody“. Poměrně malá změna trhu může mít adekvátně vyšší dopad na finanční prostředky, které klient složil nebo bude muset složit na účet, a toto může být pro klienta výhodné stejně jako nevýhodné. Společnost si vyhrazuje právo za určitých podmínek na trhu bez upozornění rozšířit variabilní spready, upravit páku, změnit sazby poplatků za přerolování nebo zvýšit požadavky na marži. Uvedené podmínky na trhu zahrnují mimo jiné případy, kdy je uzavřeno oddělení pro přijímání, předávání a realizaci příkazů, vyjde zásadní zpráva, dojde ke změně na úvěrových trzích, k extrémní volatilitě na trhu. Zákazník souhlasí, že za takových okolností zprostí společnost odpovědnosti za všechny ztráty, které vzniknou v důsledku rozšíření spreadů a úprav páky. Podle požadavků na ochranu záporného zůstatku se na účet nevztahují žádné náklady, poplatky nebo úroky, nikdy nepřesahují vaše dostupné finanční prostředky na konkrétním účtu. Záporný zůstatek na jednom účtu NESMÍ být vypořádán s kladným zůstatkem na jiném účtu.

Realizace příkazů

Vynaložíme maximální snahu o bezodkladnou realizaci každého příkazu, který nám zadáte. Přijetím Vašich příkazů Vám však nezaručujeme, že bude možné je provést nebo že jejich provedení bude možné v souladu s Vašimi pokyny. Pokud se setkáme s jakýmkoli zásadním problémem při realizaci příkazu Vaším jménem, budeme Vás o tom neprodleně informovat.

Potvrzení

Na konci každého obchodního dne budou k dispozici potvrzení všech transakcí, které jsme provedli Vaším jménem v průběhu příslušného obchodního dne, prostřednictvím Vašeho on-line účtu na našich internetových stránkách, jež jsou aktualizovány on-line po provedení každé transakce.

Takové oznámení bude obsahovat informace uvedené v Závazných předpisech, které jsou jiné než následující informace, které jsou společné pro všechny příkazy.

Dále vám společnost na vaši žádost poskytne informace ohledně stavu vaší zakázky.

V případě absence zjevné chyby budou potvrzení provedení a výpisy z Vašeho účtu / Vašich účtů považovány za správné, průkazné a závazné pro Vás, nebude-li proti nim neprodleně vznesena námitka e-mailem (v případě, že jsou příkazy zadávány prostřednictvím on-line obchodního systému společnosti Coverdeal Holdings Limited) nebo telefonicky na oddělení společnosti Coverdeal Holdings Limited pro přijímání, převádění a realizaci příkazů do pěti pracovních dnů od zpřístupnění těchto potvrzení prostřednictvím našich internetových stránek, nebo nebudeme-li Vás ve stejné lhůtě informovat o chybě v těchto potvrzeních.

V případech, kdy běžný trh vykazuje ceny odlišné od cen vyhlášených společností, pokusí se společnost na základě nejlepších snah a v dobré víře provést tržní příkaz market za cenu shodnou nebo za cenu co nejbližší běžné tržní ceně. To může i nemusí nepříznivě ovlivnit realizované a nerealizované zisky a ztráty zákazníka.

Nepřijatelné obchodování a zneužívání situace Trading

Cílem společnosti je poskytovat co nejúčinnější dostupnou obchodní likviditu ve formě datového proudu a obchodovatelných cen pro většinu finančních nástrojů, které nabízíme v naší obchodní platformě. Z důvodu vysoce automatizované povahy dodávání tohoto datového proudu a obchodních cen berete na vědomí a souhlasíte, že čas od času může dojít k chybám v uvedených cenách.

Pokud byste prováděli obchodní strategie s cílem využít takových nesprávně stanovených kurzů nebo byste jednali ve zlém úmyslu (tzv. „sniping“) nebo zpožďovali obchod, společnost to bude považovat za nepřijatelné jednání. Bude-li mít společnost na základě vlastního rozhodnutí a v dobré víře za to, že Vy nebo Váš zástupce obchodující na Váš účet využíváte, těžíte nebo se pokoušíte těžit z těchto chyb v cenách nebo že jinak jednáte nevhodným či nepatřičným způsobem, což zahrnuje například:

 • podvodné či nezákonné jednání, které vedlo k určité transakci;
 • příkazy zadané na základě zmanipulovaných cen z důsledku vad nebo špatného fungování systému;
 • arbitrážní obchodování za ceny nabízené naší platformou v důsledku chyby systému;
 • koordinované transakce spřízněných osob s cílem využít výhodu systémových vad a zpoždění systémových aktualizací.
Bude mít společnost právo:
 • upravit cenová rozpětí, která máte k dispozici;
 • omezit Váš přístup k datovému proudu a okamžitě obchodovatelným cenám, včetně poskytování výhradně manuálních cenových kotací;
 • stáhnout z Vašeho účtu libovolné historické obchodní zisky, které jste získali takovým zneužitím likvidity, jak je budeme definovat kdykoli během našeho obchodního vztahu a/nebo;
 • odmítnout libovolný příkaz nebo zrušit libovolný obchod;
 • neprodleně ukončit náš obchodní vztah.
Zakázané obchodování

Žádný zaměstnanec, ani bývalý zaměstnanec, který v současnosti pracuje nebo pracoval na plný či částečný úvazek pro společnost nebo pro její spřízněné subjekty, se v průběhu svého pracovního vztahu anebo bývalého pracovního vztahu se společností nebo s jejím spřízněným subjektem ani po ukončení tohoto pracovního vztahu nemůže stát klientem společnosti (přímo ani nepřímo, sám nebo s partnery, společníky, přidruženými osobami nebo jinými třetími stranami) bez písemného souhlasu společnosti. Bude-li mít společnost za to, že její zaměstnanec anebo bývalý zaměstnanec osobně anebo prostřednictvím třetí strany obchoduje pod značkou bez předchozího písemného souhlasu společnosti, bude se takové obchodování považovat za nevhodné nebo nepatřičné. V takových případech budou obchodní účty i všechny otevřené pozice zaměstnance anebo bývalého zaměstnance s okamžitou platností zrušeny a finanční prostředky na těchto účtech držené budou zkonfiskovány.

Žádný obchodní partner ani bývalý obchodní partner společnosti nebo jejího spřízněného subjektu se v průběhu platnosti smlouvy mezi tímto obchodním partnerem / bývalým obchodním partnerem a společností ani po ukončení platnosti této smlouvy nemůže stát klientem společnosti (přímo ani nepřímo, sám nebo s partnery, společníky, přidruženými osobami nebo jinými třetími stranami) bez písemného souhlasu společnosti. Bude-li mít společnost za to, že její obchodní partner / bývalý obchodní partner osobně anebo prostřednictvím třetí strany obchoduje pod značkou bez předchozího písemného souhlasu společnosti, bude se takové obchodování považovat za nevhodné nebo nepatřičné. V takových případech budou obchodní účty i všechny otevřené pozice příslušného obchodního partnera / bývalého obchodního partnera s okamžitou platností zrušeny a finanční prostředky na těchto účtech držené budou zkonfiskovány.

Zákaz a rušení vkladu

Máme právo nepřijmout vámi vložené finanční prostředky, případně zrušit váš vklad v těchto případech:

 • neposkytnete-li společnosti všechny dokumenty, které od Vás bude požadovat pro účely identifikace klienta nebo z jiných důvodů;
 • bude-li mít společnost podezření nebo znepokojení, že předložené dokumenty mohou být falešné či padělané;
 • bude-li mít společnost podezření, že jste se zapojili do protiprávního nebo podvodného jednání;
 • získá-li společnost informace, že došlo ke ztrátě nebo krádeži Vaší kreditní či debetní karty (nebo jiné platební metody, kterou používáte;
 • bude-li mít společnost za to, že existuje riziko stornování platby;
 • vložíte-li částku překračující 10 000 USD nebo provedete-li 10 samostatných vkladů na svoje obchodní účty a společnost nebude schopná ověřit údaje o Vaší kreditní nebo debetní kartě nebo nebude schopná ověřit použitou platební metodu.

V případě zrušených vkladů a nedojde-li ke konfiskaci Vašich finančních prostředků orgánem dohledu na základě podezření z praní špinavých peněz nebo z důvodu jiného porušení zákona, budou Vaše vklady vráceny na bankovní účet, z nějž byly původně přijaty.

Plnění a vypořádání

Neprodleně předložíte veškeré pokyny, peníze či dokumenty, které jste povinni doručit v rámci určité transakce v souladu s touto transakcí, dle její úpravy provedené na základě našich případných pokynů.

Omezení rozsahu/počtu pozic

Můžeme Vás kdykoli požádat, abyste omezili počet otevřených pozic, které u nás budete mít, a můžeme dle svého vlastního rozhodnutí zrušit jednu nebo více transakcí, abychom zajistili zachování těchto omezení rozsahu/počtu pozic.

Výběry

Aniž tím budou dotčena ustanovení této smlouvy, veškeré obecně závazné předpisy, můžete provést výběr ze svého účtu za předpokladu, že příslušné prostředky neslouží pro účely marže nebo se nebude jednat o jinou dlužnou částku vůči naší společnosti. Jakmile bude Vaše žádost o výběr schválena, bude Vaše žádost zpracována a odeslána k co nejrychlejšímu uspokojení ve prospěch stejného účtu, kreditní karty nebo jiného zdroje pro provedení týž den v který požadavek na výběr byla učiněna nebo následující pracovní den pokud požadavek klienta neobdrží mimo normálních obchodních hodin a pokud veškerá pod-porno dokumentace (důkaz o identifikaci, důkaz o sídle, důkaz o platbě a / nebo kopie kreditnej karty) související s účtem klienta jsou poskytnuty. (Pozn.: některé banky a společnosti vydávající kreditní karty mohou Vaše platby zpracovávat delší dobu, zejména pokud se jedná o měny, transakce, s nimiž zahrnují využití korespondenční banky.) Prostředky budou vráceny na bankovní účet / kreditní kartu nebo jiný zdroj, z něhož byly prostředky odečteny.

Požádáte-li o výběr peněžních prostředků ze svého účtu a my tento výběr nebudeme moci schválit, aniž bychom ukončili určitou část Vašich otevřených pozic, uspokojíme Vaši žádost až poté, co uzavřete dostatečný počet pozic, aby bylo možné výběr provést. Pro účely zpracování Vaší žádosti o výběr se laskavě ujistěte, že finanční prostředky, které po výběru zůstanou na Vašem účtu, budou dosahovat minimálně dvojnásobku Vámi používané marže. Nesplníte-li k datu podání žádosti o výběr nezbytné požadavky pro obchodování bonusu, bude z Vašeho obchodního účtu příslušný bonus odečten. Výběry budou prováděny pouze na základě Vaší žádosti, bankovním převodem ve prospěch účtu, který je veden Vaším jménem, nebo takovým jiným způsobem, který dle svého vlastního rozhodnutí stanovíme. Upozornění: V souladu s mezinárodní regulací proti praní špinavých peněz společnost investice.coverdeal.eu může převádět finanční prostředky pouze na bankovní účet nebo kreditní kartu nesoucí Vaše jméno. Společnost investice.coverdeal.eu může od Vás vyžadovat další dodatečné informace nebo dokumenty, ještě předtím, než uvolní finanční prostředky ve prospěch Vašeho účtu.

Neaktivní nebo spící účet

Zákazník bere na vědomí a potvrzuje, že obchodní účet vedený u společnosti zákazníkem společnosti, přičemž tento zákazník:

 • nezadal žádný obchod;
 • neotevřel ani nezavřel žádné pozice;
 • neprovedl vklad na obchodní účet zákazníka;

po dobu jednoho kalendářního měsíce, bude společností klasifikován jako neaktivní účet (dále jen „neaktivní účet“):

 • zadává obchody;
 • otevírá a zavírá pozice;
 • provádí vklady na obchodní účet zákazníka;

bude společností klasifikován jako aktivní účet (dále jen „aktivní účet“).

Zákazník dále bere na vědomí a stvrzuje, že za neaktivní účty bude účtován měsíční poplatek ve výši 15 USD související s údržbou/správou těchto neaktivních účtů. Zákazník dále souhlasí, že neaktivní účty s nulovým zůstatkem/kapitálem budou převedeny na spící (dále jen „spící účet“). Pro opětovnou aktivaci spících účtů musí zákazník kontaktovat společnost a informovat ji o svém přání spící účet znovu aktivovat. Spící účet zákazníka bude pak znovu aktivován (avšak na základě předložení identifikační dokumentace zákazníka společnosti, bude-li ji společnost požadovat) a stane se aktivním účtem. Pokud však zákazník nebude s aktivním účtem provádět následující aktivity:

 • zadávat obchody;
 • otevírat a zavírat pozice;
 • provádět vklady na obchodní účet zákazníka;

po dobu jednoho kalendářního měsíce či déle, bude tento účet opět značen za spící.

Oznamování

Podle transakce a podle toho, zda musí být transakce na základě Závazných předpisů oznámena, oznámí společnost transakci příslušnému řídicímu orgánu tak, jak je uvedeno v Závazných předpisech, co nejrychleji to bude možné, ne později než na konci dalšího pracovního dne.

10. OCHRANA PROTI ZÁPORNÉMU ZŮSTATKU

CFD – neboli rozdílné smlouvy jsou produkty na bázi páky zahrnující vysokou míru rizika, která může vést k úplné ztrátě investice klienta. Nicméně společnost Coverdeal Holdings Ltd. uplatňuje v souladu s požadavky regulátora CySEC formální politiku “Ochrana proti negativnímu zůstatku”, tedy klient nemůže ztratit víc než svůj investovaný kapitál.

11. PODMÍNKY ELEKTRONICKÝCH TRANSAKCÍ

Přístup

Tato ustanovení se vztahují na používání elektronických služeb zákazníky.

Přístup a obchodní doba

Jakmile jste prošli bezpečnostními postupy souvisejícími s elektronickými službami, které poskytujeme, získáte k těmto službám přístup, nebude-li dohodnuto či na našich internetových stránkách uvedeno jinak. Všechny odkazy na dobu, kdy společnost obchoduje, jsou uváděny v greenwichském čase („GMT“) s použitím 24hodinového formátu. Naše elektronické služby budou běžně dostupné nepřetržitě od neděle 22:00 do pátku 22:00 (zimního času), každý týden s výjimkou veřejných svátků, kdy forexový trh nefunguje, a případů, kdy je trh uzavřen z důvodu malé likvidity finančních nástrojů. Pro více podrobností o provozní době každého finančního nástroje si prostudujte naše internetové stránky. Vyhrazujeme si právo dle našeho rozhodnutí pozastavit nebo modifikovat dobu, kdy se obchoduje, a v takovém případě bude naše internetová stránka neprodleně aktualizována, abychom Vás o tom informovali. V tomto ohledu jsou platné provozní hodiny, během nichž máte obchodní práva, uvedeny na internetových stránkách provozovaných naší společností. Můžeme kdykoli změnit naše bezpečnostní postupy a o nových postupech Vás budeme informovat, jakmile to bude možné..

Elektronické zadání příkazu u příkazu typu Market znamená okamžité provedení příkazu

Pro zadání on-line příkazu musíte otevřít okno Trhy a kliknout na tlačítko PRODAT/KOUPIT pro příslušný trh. Objeví se nové okno, ve kterém zadáte cenu a velikost lotu. Příkaz je vyplněn krátce poté, co kliknete na tlačítko OK za předpokladu, že je na Vašem účtu dostatek finančních prostředků. Příkazy mohou selhat z několika důvodů, včetně změny cen dealera, nedostatečné marže, nespecifikované velikosti lotu nebo neočekávaných technických problémů.

Obchodování na jedno kliknutí

Pro využití obchodování na jedno kliknutí stiskněte v nabídce tlačítko „nastavení“ a vyberte volbu „zobrazit a editovat“. Zaškrtněte políčko „obchodování na jedno kliknutí“. Pro zadání on-line příkazu prostřednictvím obchodování na jedno kliknutí musíte otevřít okno Trhy a zadat cenu a velikost lotu. Příkaz je vyplněn krátce poté, co kliknete na tlačítko PRODAT/KOUPIT za předpokladu, že je na Vašem účtu dostatek finančních prostředků. Příkazy mohou selhat z několika důvodů, včetně změny cen dealera, nedostatečné marže, nespecifikované velikosti lotu nebo neočekávaných technických problémů. Obchodování na jedno kliknutí lze použít také při ukončování pozic

Omezení týkající se poskytovaných služeb

Mohou existovat omezení počtu transakcí, které můžete provést v průběhu jednoho obchodního dne, a také omezení celkové hodnoty těchto transakcí s použitím elektronických služeb. Podrobnosti o limitech, které uplatňujeme na transakce prováděné prostřednictvím našich elektronických služeb, najdete na našich internetových stránkách.

Požadavky na přístup

Budete odpovědní za instalaci systému (hardwarového vybavení), který Vám umožní používat elektronické služby (obchodní platformu).

Odhalování virů

Budete odpovědní za instalaci a řádné používání programu na odhalování/skenování virů, který budeme čas od času požadov.

Používání informací, údajů a softwaru

V případě, že obdržíte prostřednictvím elektronických služeb jakékoli údaje, informace nebo software jiné, než na něž máte nárok podle této smlouvy, budete nás neprodleně informovat a nebudete takové údaje, informace ani software žádným způsobem používat.

Dodržování standardů

Při používání elektronických služeb jste povinni:

 • zajistit, že bude systém řádně spravován a bude vhodný pro elektronické služby;
 • provádět takové testy a poskytovat nám takové informace, které budeme přiměřeně považovat za nezbytné pro stanovení, zda systém uspokojuje požadavky, které Vám čas od času oznámíme;
 • provádět pravidelné kontroly na přítomnost virů;
 • neprodleně nás informovat o případném neoprávněném přístupu k elektronickým službám nebo o neoprávněné transakci nebo pokynu, o němž víte nebo na nějž máte podezření, a bude-li to ve Vaší moci, zastavit takové neoprávněné používání;
 • neopustit terminál, na němž máte otevřený přístup k elektronickým službám, ani neumožnit jiné osobě, aby tento terminál používala, dokud se neodhlásíte z elektronických služeb.
Závady v systému

V případě, že se dozvíte o zásadní vadě, vadné funkci či viru v systému nebo v elektronických službách, budete nás o takové vadě, vadné funkci či viru neprodleně informovat a přestanete elektronické služby používat, dokud od nás neobdržíte povolení k opětovnému používání.

Duševní vlastnictví

Všechna práva k patentům, autorská práva, práva k průmyslovým vzorům, obchodním známkám i jiná práva duševního vlastnictví (registrovaná i neregistrovaná) související s elektronickými službami zůstávají vlastnictvím naší společnosti nebo našich poskytovatelů licencí. Naše elektronické služby ani žádnou jejich část nesmíte kopírovat, zasahovat do nich, manipulovat s nimi, měnit je, upravovat ani modifikovat, nezískáte-li k tomu písemné povolení od naší společnosti. Nesmíte provádět zpětnou kompilaci či demontáž elektronických služeb, ani nesmíte k takovým aktivitám směřovat a neumožníte jinému, aby takové aktivity prováděl, s výjimkami výslovně povolenými zákonem. Veškeré kopie elektronických služeb provedené v souladu se zákonem budou podléhat podmínkám této smlouvy. Musíte zajistit, aby na těchto kopiích byly reprodukovány všechny obchodní známky, autorská práva a oznámení o výhradě práv poskytovatelů licence. Je třeba uchovávat písemné záznamy o počtu kopií elektronických služeb, které jste provedli. Budeme-li to požadovat, jste povinni v rozumně možném termínu předložit oznámení o počtu a umístění kopií elektronických služeb.

Systémové chyby

Nebudeme mít žádnou odpovědnost za případnou škodu, která Vám vznikne v důsledku chyb při přenosu, technických závad, poruch, nezákonných intervencí do síťových zařízení, přetížení sítě, úmyslného zablokování přístupu třetími stranami, výpadků internetu nebo přerušení či jiných závad na straně poskytovatelů služeb. Berete na vědomí, že přístup k elektronickým službám může být v důsledku výše uvedených chyb systému omezený nebo nemožný a že si z tohoto důvodu vyhrazujeme právo na základě oznámení pozastavit přístup k elektronickým službám.

 • Odpovědnost za škodu a odškodnění

  Bez ohledu na jakékoli ustanovení této smlouvy týkající se omezení odpovědnosti a poskytování odškodnění (zproštění odpovědnosti) se v případě elektronických služeb uplatní následující ustanovení.

 • Prodlevy

  Ani my, ani jakýkoli poskytovatel softwaru na pozici třetí osoby nepřijímáme jakoukoli odpovědnost za případné prodlevy, nepřesnosti, chyby nebo opomenutí týkající se údajů, které jsou Vám poskytovány v souvislosti s elektronickými službami. Odmítáme jakoukoli odpovědnost za případnou prodlevu, nepřesnost či chybu v kotovaných cenách, je-li tato prodleva, nepřesnost či chyba způsobena poskytovatelem služeb v roli třetí osoby, se kterými případně spolupracujeme. Nebudeme povinni provést žádný pokyn, u něhož bude zjištěno, že byl založen na chybách nebo prodlevách systému při aktualizaci cen v rámci cenového přenosu nebo externími poskytovateli služeb. Nepřebíráme odpovědnost u zrealizovaných obchodů, které jsou založeny na výše uvedených prodlevách nebo jsou jejich důsledkem.

 • Viry z elektronických služeb

  Nebudeme mít vůči Vám žádnou odpovědnost (smluvní ani trestní, včetně nedbalostní) v případě, že se do Vašeho systému nebo do softwaru, který Vám poskytneme, dostanou viry, červi, počítačové bomby nebo podobné programy za předpokladu, že jsme přijali přiměřená opatření na ochranu před takovými programy.

 • Viry z Vašeho systému

  Zajistíte, aby se do našeho počítačového systému ani sítě nedostaly žádné viry, červi, počítačové bomby ani podobné programy, a na naši žádost nás odškodníte a zprostíte nás odpovědnosti za případnou ztrátu, která nám vznikne v důsledku takového proniknutí.

 • Neoprávněné použití

  Nebudeme odpovědní za žádnou ztrátu, závazek ani náklady, které z jakéhokoli důvodu vyplynou z neoprávněného použití elektronických služeb. Na naši žádost nás budete krýt, odškodníte a zprostíte nás odpovědnosti za všechny ztráty, závazky, rozhodnutí, soudní spory, žaloby, řízení, nároky, škody a náklady, které vyplynou z jednání nebo opomenutí libovolné osoby používající elektronické služby s použitím Vámi určených hesel, ať už k takovému použití poskytnete oprávnění, či nikoliv.

 • Trhy

  Neponeseme odpovědnost za žádný krok, který bude proveden na pokyn burzy, zúčtovací organizace nebo regulačního orgánu.

 • Pozastavení nebo trvalé zrušení na základě oznámení

  Můžeme pozastavit nebo trvale zrušit elektronickou službu na základě písemného oznámení doručeného 24 hodin předem.

 • Okamžité pozastavení nebo trvalé zrušení

  Máme právo jednostranně a s okamžitou platností pozastavit nebo trvale zrušit Vaše oprávnění používat libovolné elektronické služby nebo jejich část bez oznámení, budeme-li to považovat za nezbytné nebo vhodné, například z důvodu, že nedodržíte obecně závazné předpisy, porušíte některé z ustanovení této smlouvy, dojde k případu porušení, problémům na síti, selhání zdroje napájení, za účelem provádění údržby nebo pro Vaši ochranu, pokud byla narušena bezpečnost. Navíc může být používání elektronických služeb ukončeno automaticky v případě ukončení platnosti (z libovolného důvodu): – licence, která nám byla udělena a vztahuje se k elektronickým službám nebo – této smlouvy.

 • Účinky výpovědi

  V případě ukončení používání jakékoli z elektronických služeb z libovolného důvodu budete povinni na naši žádost dle našeho rozhodnutí buď vrátit, nebo zničit veškerý hardware, software a dokumentaci, kterou jsme Vám poskytli v souvislosti s takovou elektronickou službou, jakož i veškeré jejich kopie.

12. PROSTŘEDKY ZÁKAZNÍKA

S penězi, které od vás obdržíme, nebo které jsou vaším jménem v našem držení, naložíme v souladu s Pravidly pro vklady klientů.

Úrok

Vy, jako zákazník, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že zůstatek na vašem účtu není úročen.

Zámořské banky, broker zprostředkovatel, zúčtovatel, mimoburzovní protistrany

Budeme se snažit uchovávat peníze držené Vaším jménem v rámci Kypru a Evropské unie, Vaše prostředky však můžeme držet také mimo Evropskou unii. Právní a regulační režim vztahující se k libovolné bance nebo osobě bude odlišný od právního či regulačního režimu na Kypru a v Evropské unii a v případě platební neschopnosti nebo jiného srovnatelného řízení ve vztahu k příslušné bance nebo osobě může být s Vašimi penězi nakládáno odlišně od zacházení, které by se vztahovalo na peníze držené v bance na účtu na Kypru a v Evropské unii. Nebudeme odpovědní za platební neschopnost, jednání nebo opomenutí žádné třetí strany, která je uvedena v tomto článku.

Souhrnný účet

Společnost může vést prostředky klientů na souhrnných účtech (omnibus) u finančních a úvěrových institucí třetí strany. V této souvislosti upozorňujeme klienta, že při používání souhrnných účtů ve finančních nebo úvěrových institucích existuje riziko ztráty. Souhrnné účty mohou také představovat jiné typy rizik, včetně právních rizik, likvidního rizika, rizika snížení ceny aktiv, rizika třetí strany atd.

Ochrana prostředků zákazníka:

Přijmeme následující opatření k zajištění toho, aby finanční nástroje nebo finanční prostředky klientů byly chráněny:

 • Denominace účtů prostředků klientů a oddělení od vlastních prostředků: na základě požadavku výše uvedeného ustanovení bodu 12.1 smlouvy budeme prostředky, které patří klientům a budou použity pro účely obchodování, ukládat na účet u banky nebo finanční instituce, které provádějí přijímání prostředků a které společnost čas od času specifikuje, a budou vedeny na účtech označených jako „klientské účty“ a odděleně od prostředků, které patří společnosti.

 • Kompenzační fond pro investory: Společnost je členem Kompenzačního fondu pro investory (dále jen „fond“) a poskytuje zákazníkům, kteří jsou zařazeni do kategorie retailového klienta, jistotu, že budou mít nárok na kompenzaci z fondu v případě, že společnost nebude schopna plnit své závazky, ať už toto nesplnění plyne z porušení obecně platných právních předpisů nebo nařízení, této smlouvy nebo je důsledkem pochybení společnosti. Kompenzace z tohoto fondu nepřekročí u investic dvacet tisíc euro (20 000 EUR) pro každého oprávněného zákazníka. Klient nicméně nemusí mít nárok na plnění náhrady škody z tohoto programu. Přijetím této smlouvy zákazník stvrzuje, že si přečetl informace obsažené v Zásadách pro Kompenzační fond pro investory (Investors Compensation Fund Policy) společnosti, porozuměl jim a souhlasí s nimi.

 • Prostředky náležité péče: Společnost má povinnost využít všechny potřebné znalosti, péči a starostlivost, ale i diverzifikaci při výběru, oslovování a pravidelné kontrole kreditních institucí nebo bank, ve kterých jsou uloženy prostředky klientů. Prostředky náležité péče byly navrženy takovým způsobem, abychom měli jistotu, že znalosti a tržní reputace takových institucí budou s ohledem na práva klientů zohledněny. Společnost bude rovněž zohledňovat diverzifikaci, ale i všechny právní a regulační požadavky nebo tržní praktiky související se správou peněz klienta, které by mohly negativně ovlivnit práva klienta. Diverzifikační požadavky se nebudou týkat peněz klienta, které budou uloženy u třetích stran jen za účelem provedení transakce pro klienta..

 • Společnost bude vést takovou dokumentaci a účetní knihy, jaké budou nutné za účelem odlišení prostředků klientů od svých vlastních prostředků a od prostředků jiných klientů. Společnost bude rovněž pravidelně provádět odsouhlasení mezi svými interními účty a dokumentací i třetími stranami, u kterých budou tyto peníze ukládány. Společnost navíc nebude používat peníze klienta pro realizaci svého vlastního byznysu.

Nevybrané prostředky zákazníka

Souhlasíte s tím, že s Vašimi penězi smíme přestat nakládat jako s penězi zákazníka, nedojde-li k pohybu zůstatku po dobu šesti let. V tom případě vám na Vaši poslední známou adresu zašleme sdělení s informací o našem záměru přestat s Vašimi penězi nakládat jako s penězi zákazníka a s lhůtou 28 dnů na podání žádosti o výběr.

Odpovědnost a odškodnění

Souhlasíte, že nebudeme odpovědní za případné prodlení jakékoli protistrany, banky, správce nebo jiného subjektu, který drží peníze Vaším jménem nebo prostřednictvím něhož jsou prováděny transakce.

Smlouvy o převodu vlastnictví

Společnost nebude uzavírat smlouvy o finančních zárukách s převodem vlastnictví s jakýmkoliv klientem, který je retailovým klientem, za účelem zajištění nebo pokrytí aktuálních nebo budoucích, skutečných nebo podmíněných či předpokládaných závazků takového klienta.

Krytí, zástava nebo kompenzační právo vůči třetím stranám

Společnost nebude poskytovat krytí, zástavu nebo kompenzační právo na peníze klienta a umožňovat tak třetím stranám disponovat penězi klienta za účelem vymáhání dluhů, které nesouvisí s klientem, nebo poskytovat tyto služby klientovi, ledaže by to vyžadovalo závazné právo v jurisdikci třetího státu, ve kterém mohou být peníze klienta uloženy. Pokud společnost takovou smlouvu uzavře, pak příslušně změní smlouvu s klientem tak, aby to v ní bylo zohledněno. Společnost bude klientovi zasílat alespoň jednou za čtvrt roku zprávu na trvalém nosiči ohledně peněz, které jménem klienta ukládá, ledaže by tyto informace již v jiné pravidelné zprávě poskytla. Pokud bude klient takovou zprávu požadovat častěji, bude mu dodána za přiměřené náklady. K VYMAZÁNÍ, POKUD SPOLEČNOST TYTO INFORMACE POSKYTNE V ONLINE SYSTÉMU V SOULADU S ČLÁNKEM 63 NAŘÍZENÍ 2017/565 A K NAHRAZENÍ NÁSLEDUJÍCÍM.

Společnost zaručuje klientovi přístup do online systému, ve kterém může klient získat přístup k informacím ohledně peněz klienta, kterými společnost jménem klienta v souladu se Závaznými předpisy disponuje.

13. JEDNÁNÍ O MARŽI

Společnost zaručuje klientovi přístup do online systému, ve kterém může klient získat přístup k informacím ohledně peněz klienta, kterými společnost jménem klienta v souladu se Závaznými předpisy disponuje.

Podmíněná odpovědnost

V případech, kdy sjednáme nebo zařídíme určitou transakci, byste si měli uvědomit, že v závislosti na povaze takové transakce můžete být vyzváni k dalším platbám v případě, že příslušnou transakci nebude možné dokončit, nebo k datu vypořádání či ukončení Vaší pozice. Můžete být vyzváni k provedení dalších plateb různé výše ve formě marže oproti nákupní ceně investice namísto okamžitého provedení úhrady (nebo přijetí) úhrady celé kupní (nebo prodejní) ceny. Pohyb tržní ceny Vaší investice ovlivní výši marže, k jejíž úhradě budete vyzváni. Vaše požadavky na marži budeme monitorovat každý den, a jakmile to bude přiměřeně možné, budeme Vás informovat o výši případné marže, jejíž úhrada bude požadována v souladu s tímto ustanovením.

Výzva k doplňkové úhradě marže (margin call)

Souhlasíte, že nám na naši žádost uhradíte takové částky ve formě požadované marže, které budeme čas od času požadovat za účelem naší ochrany proti ztrátě nebo riziku ztráty ze stávajících, budoucích či zamýšlených transakcí v souladu s touto smlouvou.

Neschopnost uspokojit výzvu k doplňkové úhradě marže

Vezměte laskavě na vědomí, že v případě, že nebudete schopni uspokojit výzvu k doplňkové úhradě marže, můžeme příslušnou pozici okamžitě zavřít.

Formy marží

Marži je třeba uhradit v hotovosti v měně, která bude pro společnost přijatelná, jak to bude společnost čas od času požadovat. Marže uhrazená v hotovosti naší společnosti je držena ve formě peněz klientů v souladu s Pravidly pro vklady klientů. Maržové vklady budou prováděny prostřednictvím bankovního převodu, kreditní karty, e-peněženky nebo jinými prostředky, které společnost stanoví.

Započtení v případě porušení

Dojde-li k případu porušení nebo k ukončení platnosti této smlouvy, započteme zůstatek marže v hotovosti, kterou Vám budeme dlužit, oproti Vašim závazkům (které spravedlivě oceníme). Případná čistá částka, která bude k výplatě po provedení výše uvedeného započtení, bude zohledňovat likvidační částku splatnou podle článku 16 (Započtení závazků a pohledávek).

Další zajištění

Souhlasíte s tím, že vyhotovíte další dokumenty a přijmete další opatření, která budeme případně odůvodněně požadovat pro zlepšení svého zajišťovacího nároku týkajícího se zajištěných závazků a získání právního titulu k těmto závazkům.

Zákaz zcizení a zatížení

Zavazujete se, že nevytvoříte ani nebudete mít jakýkoli nevypořádaný zajišťovací nárok týkající se některé z peněžních marží nám převedených, ani neodsouhlasíte postoupení nebo převod této marže, s výjimkou zástavního práva běžně váznoucího na cenných papírech v clearingovém systému, v němž jsou tyto cenné papíry případně vedeny.

Obecné zástavní právo

Navíc k právům, která budeme mít na základě této smlouvy nebo libovolných obecně závazných předpisů, a aniž tím budou tato práva dotčena, budeme mít obecné zástavní právo na veškerou hotovost, kterou bude držet naše společnost nebo některý z našich partnerů či zmocněnců Vaším jménem, až do uspokojení zajištěných závazků.

14. PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY A SLIBY

Prohlašujete a zaručujete nám, že k datu, kdy tato smlouva vstoupí v platnost, a k datu realizace každé transakce:

a. jste-li fyzickou osobou, pak jste plnoletí a máte plnou právní způsobilost k uzavření této smlouvy;

b. nejste-li fyzická osoba;

c. jste subjektem řádně organizovaným, založeným a platně existujícím v souladu s platnými zákony jurisdikce, v níž byl založen;

d. tento subjekt plně schválil uzavření a plnění této smlouvy, všech transakcí a provádění všech povinností zamýšlených touto smlouvou;

e. každá fyzická osoba uzavírající tuto smlouvu a poskytující plnění této smlouvy Vaším jménem, uzavírající transakce a plnící všechny povinnosti zamýšlené touto smlouvou, Vámi byla řádně zmocněna a byla nám ohlášena spolu se všemi nezbytnými informacemi anebo dokumentací;

f. získali jste nezbytná oprávnění, pravomoci, souhlasy, licence a zmocnění a provedli jste nezbytné kroky, které Vám umožní právoplatně uzavřít a plnit tuto smlouvu a příslušné transakce a zřizovat zástavní právo a udělovat pravomoci uváděné v této smlouvě;

g. osoby uzavírající tuto smlouvu a každou transakci Vaším jménem jsou řádně zmocněny tak činit nebo jste nám předložili podrobnosti o vztahu mezi Vámi a těmito osobami v podobě nezbytných informací nebo dokumentace;

h. tato smlouva i každá transakce a povinnosti z nich vyplývající jsou pro Vás závazné a vůči Vám vynutitelné v souladu s jejich podmínkami (podle platných zásad spravedlnosti) a nebudou narušovat podmínky žádného předpisu, příkazu, závazku nebo smlouvy, kterou jste vázáni;

i. nenastalo porušení smlouvy či události, z níž se případně porušení stane (uplynutím času, uskutečněním oznámení, učiněním zjištění či kombinací těchto možností) (dále jen „možné porušení“), ani netrvá, pokud jde o Vás nebo poskytovatele zajištění úvěrového krytí;

g. při uzavírání této smlouvy a každé z transakcí jednáte jako zastoupený (nikoli však jako správce) a jediný oprávněný, a v případě, že si u nás v současnosti či v budoucnu chcete otevřít více než jeden účet, a to buď jako individuální klient (fyzická osoba) nebo jako skutečný vlastník firemního klienta (právnická osoba), jste nám při založení účtu povinen neprodleně sdělit, že jste skutečným vlastníkem účtu či účtů, a poskytnout nám nezbytné informace či dokumenty týkající se vztahu mezi fyzickou či právnickou osobou či osobami;

k. informace, které nám poskytnete nebo které jste nám poskytli ohledně Vaší finanční pozice, pobytu nebo jiných záležitostí, jsou přesné a nejsou zásadním způsobem zavádějící;

l. jste ochotni a finančně schopni snést úplnou ztrátu finančních prostředků plynoucích z transakcí a obchodování v rámci těchto transakcí je pro vás vhodnou investicí;

m. neodsouhlasíme-li něco jiného, jste jediným oprávněným pro jakékoli marže převáděné v rámci této smlouvy, a nevázne na vás jakýkoli zajišťovací nárok krom zástavního práva běžným způsobem zatěžujícího veškeré cenné papíry v clearingovém systému, v jehož rámci jsou tyto cenné papíry případně vedeny.

Závazky

Zavazujete se nám, že:

a. vždy získáte, dodržíte a uděláte vše, co bude nezbytné, aby se udržela platnost všech oprávnění, pravomocí, souhlasů, licencí a zmocnění uvedených v tomto článku;

b. nás budete neprodleně informovat o vzniku případu porušení nebo potenciálního případu porušení v souvislosti s Vámi nebo s poskytovatelem finančního zajištění;

c. přijmete všechna přiměřená opatření, abyste dodrželi všechny obecně závazné předpisy ve vztahu k této smlouvě a k jakékoli transakci, které se na Vás budou vztahovat;

d. nezašlete příkaz ani neučiníte nic, co by mohlo vytvořit klamný dojem poptávky po finančním nástroji nebo jeho hodnoty, ani neodešlete příkaz, o němž se můžeme odůvodněně domnívat, že je v rozporu s obecně závaznými předpisy nebo by na základě využití jednoho či více daných účtů vedených u nás mohl být považován za zneužití systému, včetně něčího záměru mít prospěch z cenové prodlevy, z obchodování za mimotržní ceny či mimo obchodní hodiny a ze zneužití systému pro obchodování za zmanipulované ceny. Na žádost nám předložíte takové informace, které budeme přiměřeně požadovat za účelem doložení záležitostí uváděných v tomto článku nebo s cílem dodržet obecně závazné předpisy.

15. PŘÍPAD NESPLNĚNÍ POVINNOSTI

Následující body budou představovat případ porušení povinností:

a. neuhradíte-li platbu dlužnou podle této smlouvy ve lhůtě splatnosti nebo nebudete-li dodržovat či plnit jakékoli ustanovení této smlouvy a bude-li takové chování pokračovat po dobu jednoho pracovního dne od data doručení oznámení o neplnění od naší společnosti;

b. zahájíte-li dobrovolné řízení nebo jiný proces za účelem dosažení či navržení likvidace, reorganizace, vyrovnání či smíru, zmrazení nebo moratoria plateb nebo podobné ochrany ohledně Vás nebo Vašich dluhů v rámci zákonů o konkurzu, úpadku, regulaci, dohledu či obdobných zákonů (včetně zákonů o obchodních společnostech či jiných zákonů s potenciálním dopadem na Vás v případě platební neschopnosti) nebo požádáte-li o jmenování správce, nuceného správce, likvidátora, kurátora, administrátora, správce aktiv nebo podobného úředníka (dále jen „správce“) Vaší osoby nebo zásadní části Vašich aktiv nebo provedete-li jakoukoli firemní aktivitu za účelem zmocnění výše uvedených osob, a rovněž v případě reorganizace, vyrovnání či smíru, pak k uvedeným návrhům neudělujeme souhlas;

c. bude-li proti Vám zahájeno nedobrovolné řízení nebo proces za účelem dosažení či navržení likvidace, reorganizace, vyrovnání či smíru, zmrazení nebo moratoria plateb nebo podobné ochrany ohledně Vás nebo Vašich dluhů v rámci zákonů o konkurzu, úpadku, regulaci, dohledu či obdobných zákonů (včetně zákonů o obchodních společnostech či jiných zákonů s potenciálním dopadem na Vás v případě platební neschopnosti) nebo požádáte o jmenování správce Vaší osoby nebo zásadní části Vašich aktiv a takové nedobrovolné řízení nebo proces:

 • nebude zrušen do pěti dnů od jeho zahájení nebo předložení
 • bude v uvedené lhůtě zrušen, ale výhradně z důvodu nedostatku aktiv na úhradu nákladů takového řízení či postupu;
 • zemřete-li, stanete-li se nesvéprávnými a neschopnými hradit svoje dluhy ve lhůtě splatnosti nebo vyhlásíte-li bankrot či platební neschopnost, jak jsou definovány zákony o konkurzu a úpadku, které jsou pro Vás závazné, nebo nebude-li uhrazen některý z Vašich dluhů ve lhůtě splatnosti nebo splní-li se podmínky na jeho prohlášení splatným na základě smluv či nástrojů dokládajících takové zadlužení, ještě před uplynutím jeho lhůty splatnosti, nebo bude-li zahájen soudní, žalobní či jiný proces související s touto smlouvou za účelem exekuce, dojde-li k zabavení nebo obstavení Vašeho majetku nebo jeho části, Vašeho podnikání či aktiv (hmotných i nehmotných), nebo k jejich záboru zástavním věřitelem;
 • pokud Vy nebo poskytovatel finančního zajištění (nebo správce jednající jménem Vaším nebo jménem poskytovatele finančního zajištění) odvolá, zřekne se nebo odmítne jakýkoli závazek vyplývající z této smlouvy nebo ze smlouvy nebo dokumentu o záruce, zatížení hypotékou, marži nebo zabezpečení nebo z jiného dokumentu obsahujícího závazek třetí strany (dále jen „poskytovatel finančního zajištění“) nebo Váš závazek v náš prospěch, který má podpořit některý z Vašich závazků vyplývajících z této smlouvy (dále jen „dokument finančního zajištění”);
 • jakékoli prohlášení nebo záruka, které Vámi byly učiněny či předloženy nebo domněle učiněny či předloženy na základě této smlouvy nebo dokumentu finančního zajištění, se v okamžiku jejich učinění či předložení či domnělého učinění či předložení prokážou jako neplatné nebo zásadním způsobem zavádějící;
 • jakýkoli poskytovatel finančního zajištění nedodrží či nebude plnit nebo Vy sami nedodržíte nebo nebudete plnit dohody nebo závazky, které máte povinnost dodržovat nebo plnit Vy sami nebo poskytovatel finančního zajištění dle platného dokumentu finančního zajištění;
 • platnost některého z dokumentů finančního zajištění vyprší nebo dokument přestane být plně účinný před datem uspokojení všech Vašich závazků vyplývajících z této smlouvy, pokud jsme se společně písemně nedohodli, že se nebude jednat o případ porušení povinností;
 • jakékoli prohlášení nebo záruka, které byly učiněny či předloženy nebo domněle učiněny či předloženy poskytovatelem finančního zajištění na základě některého dokumentu finančního zajištění, se v okamžiku jejich učinění či předložení či domnělého učinění či předložení prokážou jako neplatné nebo zásadním způsobem zavádějící;
 • ve vztahu k některému poskytovateli finančního zajištění nastane jakýkoli z případů uvedený v odstavcích 15.2 až 15.4 tohoto článku 15 (Případy porušení);
 • budeme-li to považovat za nezbytné či žádoucí pro svoji vlastní ochranu nebo bude-li učiněn krok či vznikne-li situace, která by dle našeho uvážení mohla mít negativní dopad na Vaši schopnost splnit některý z Vašich závazků podle této smlouvy;
 • nebudete-li schopni nebo opominete-li nám oznámit Vaši roli skutečného vlastníka většího počtu účtů, které u nás budete mít vedeny, anebo Vaši roli jednat jako správce finančních prostředků jménem jiného našeho klienta;
 • využijete-li prodlev v zaslaných cenách a zadáte-li příkazy za neplatné ceny, budete-li obchodovat za mimotržní ceny nebo mimo dobu, kdy se obchoduje, zmanipulujete-li systém, aby bylo možné obchodovat za ceny, které Vám nebyly předloženy naší společností, anebo provedete-li jiné kroky, které budou představovat nevhodné obchodování
 • dojde-li k jakémukoli případu Vašeho porušení povinností (jakkoli je definován) na základě libovolné jiné smlouvy mezi námi.
16. NETTING (bezhotovostní forma vyúčtování)
Práva v případě porušení

Dojde-li k případu porušení povinností, smíme uplatnit svá práva podle tohoto článku, pakliže se nejedná o některý z případů porušení uvedený v bodě 15.2 nebo 15.3 článku obsahujícího vymezení případů porušení smlouvy (dále vždy jen „porušení při úpadku“), kdy se použije ustanovení tohoto článku o automatickém odstoupení.

Datum likvidace

S přihlédnutím k následujícímu bodu, a kdykoli poté, co dojde k porušení, smíme na základě oznámení Vám podaného stanovit datum (dále jen „datum likvidace“) pro ukončení a likvidaci transakcí v souladu s tímto článkem.

Automatické odstoupení

Datum, kdy dojde k případnému porušení na základě úpadku, automaticky představuje datum likvidace bez nutnosti oznámení z naší strany s tím, že platí ustanovení následujícího bodu.

Výpočet likvidační částky

Nastane-li datum likvidace:

a. nikdo z nás není povinen provádět další platby či dodávky v rámci jakýchkoli transakcí, které by byly jinak splatné, kdyby se nepostupovalo podle tohoto odstavce, za plnění v den likvidace nebo po něm; tyto závazky se splní vypořádáním (ať již formou platby, započtení nebo jinak) likvidační částky, jak je vymezeno níže;

b. v den likvidace nebo v nejbližším odůvodněně možném termínu zjistíme (případně s použitím odpočtu) s ohledem na každou z transakcí celkové náklady, ztráty nebo případný zisk (vždy s použitím základní měny, kterou upřesníme písemně a pokud k tomu nedojde, použije se právoplatná měna Spojených států amerických), a případně také ušlý zisk, náklady na financování nebo (bez jakékoli duplikace) náklady, ztráty či případný zisk v důsledku ukončení, likvidace, získání, plnění či obnovení jakékoli hedgingové nebo související obchodní pozice v důsledku ukončení, podle této smlouvy, u každé platby nebo dodávky, jejichž provedení by jinak bylo požadováno v rámci této transakce (za předpokladu uspokojení všech příslušných podmínek plnění a případně s patřičným ohledem na tržní kotace zveřejněné na burze nebo oficiální ceny vypořádání stanovené příslušnou burzou, které jsou případně k dispozici v den výpočtu nebo bezprostředně předtím)

c. každý náš náklad nebo ztrátu zjištěnou, jak je výše uvedeno, pokládáme za kladnou částku a každý náš zisk takto určený pokládáme za zápornou částku a všechny tyto částky sečteme, čímž vznikne jediná kladná či záporná čistá částka vyjádřená v základní měně („likvidační částka“).

Plátce

Dosáhne-li likvidační částka stanovená podle tohoto článku kladné hodnoty, uhradíte ji Vy nám, a dosáhne-li záporné hodnoty, uhradíme ji my Vám. Likvidační částku a plátce Vám oznámíme neprodleně po výpočtu této částky.

Jiné transakce

Dojde-li k ukončení a likvidaci v souladu s tímto článkem, budeme mít také nárok dle našeho rozhodnutí a v souladu s ustanoveními tohoto článku ukončit a provést likvidaci jakékoli transakce provedené mezi námi, která bude v příslušném okamžiku nevypořádaná.

Platba

Likvidační částka bude uhrazena v základní měně při uzavření trhů v pracovní den následující po završení ukončení a likvidace na základě tohoto článku (bude převedena dle požadavků platného zákona do libovolné jiné měny, přičemž náklady takového převodu ponesete Vy sami a (bude-li to na místě) bude odečtena od úhrady, která Vám bude vyplácena). Neuhrazená likvidační částka k datu splatnosti bude považována za neuhrazenou částku a ponese úrok s průměrnou sazbou, která se používá pro vklady držené přes noc v měně příslušné úhrady a již nabízejí hlavní banky v Londýně na mezibankovním trhu v 11:00 (londýnského času) (nebude-li tato sazba k dispozici, použije se taková přiměřená sazba, kterou si vybereme) navýšená o jedno procento (1%) ročně, a úročená bude za každý den, kdy zůstane tato částka neuhrazena.

Základní měna

Pro účely jakéhokoli výpočtu podle této smlouvy můžeme převést částky denominované v jiné měně do základní měny za takovou sazbu, která bude v okamžiku výpočtu běžná a kterou si přiměřeně vybereme.

Úhrady

Nenastane-li nebo není-li platně stanoveno datum likvidace, nejsme povinni provést žádnou úhradu ani plánované plnění v rámci transakce po dobu, kdy dojde k porušení smlouvy či k události, z níž se případně porušení stane (uplynutím času, uskutečněním oznámení, učiněním zjištění či kombinací těchto možností), nebo takové porušení probíhá.

Další práva

Naše práva podle tohoto odstavce nepředstavují omezení nebo vyloučení jiných našich práv, ať již vyplývají z této smlouvy, ze zákona nebo z čehokoli jiného, nýbrž práva další.

Vzájemné vypořádání transakcí

Tento článek se vztahuje na každou transakci mezi námi sjednanou či zbývající v den nabytí účinnosti této smlouvy či následně.

Jediná smlouva

Tato smlouva, zvláštní podmínky vztahující se na jednotlivé transakce sjednané na základě této smlouvy a veškeré jejich změny tvoří společně jedinou smlouvu mezi námi. Vy i my bereme na vědomí, že veškeré transakce sjednané v den či po dni nabytí účinnosti této smlouvy se sjednávají s ohledem na skutečnost, že smlouva a všechna její ustanovení představují jedinou smlouvu mezi Vámi a námi.

17. PRÁVA SOUVISEJÍCÍ S NEDODRŽENÍM SMLOUVY
Porušení

V případě porušení nebo kdykoliv, kdy dle svého výhradního rozhodnutí stanovíme, že jste nesplnili (nebo budeme mít přiměřeně za to, že v budoucnu nesplníte) některou ze svých povinností ve vztahu k nám, budeme mít navíc k právům uvedeným v článku 16 (Vzájemné vypořádání), právo bez předchozího oznámení:

a. namísto vrácení investice odpovídající částkám přičteným na Váš účet uhradit poctivou tržní cenu takové investice k okamžiku, kdy uplatníme výše uvedené právo;

b. prodat Vaše investice, které budou v našem držení nebo v držení libovolné určené osoby či třetí strany jmenované v souladu s touto smlouvou; v každém takovém případě se můžeme dle svého výhradního rozhodnutí rozhodnout za takových podmínek, které budeme dle svého výhradního rozhodnutí považovat za vhodné (aniž bychom byli odpovědní za jakoukoli ztrátu nebo snížení ceny) realizovat finanční prostředky v dostatečné výši, která pokryje částku Vámi dlužnou podle této smlouvy;

c. to close out, replace or reverse any Transaction, buy, sell, borrow or lend or enter into any other Transaction or take, or refrain from taking, such other action at such time or times and in such manner as, at our sole discretion, we consider necessary or appropriate to cover, reduce or eliminate our loss or liability under or in respect of any of your contracts, positions or commitments; and/or

d. zavřít, nahradit nebo zvrátit libovolnou transakci, nakoupit, prodat, vypůjčit si nebo zapůjčit či uzavřít jinou transakci nebo provést či neprovést takové další opatření v takový okamžik nebo takovým způsobem, jak to budeme dle našeho výhradního rozhodnutí považovat za nezbytné nebo vhodné za účelem pokrytí, snížení nebo eliminování naší ztráty nebo závazků v souvislosti s kterýmkoli z Vašich kontraktů, pozic nebo závazků. Zavřít libovolné transakce i realizované či nerealizované zisky nebo ztráty anebo je považovat za neplatné anebo zavřít účty, které u nás budete mít otevřeny v souladu s touto smlouvou, a to s okamžitou platností a bez předchozího oznámení.

18. VÝPOVĚD SMLOUVY BEY JEJÍHO PORUŠENÍ
Ukončení platnosti

Nebudou-li obecně závazné předpisy vyžadovat něco jiného, kterákoli ze stran může vypovědět platnost této smlouvy (a vztahu mezi námi) na základě písemné výpovědi s výpovědní lhůtou deseti (10) dnů od data doručení výpovědi druhé straně. Platnost této smlouvy můžeme ukončit s okamžitou platností v případě, že nedodržíte či nesplníte některé ustanovení této smlouvy nebo v případě Vaší platební neschopnosti.

V případě ukončení platnosti smlouvy:

a. se všechny částky dlužné naší společnosti stanou okamžitě splatnými včetně (mimo jiné): všech neuhrazených nákladů, poplatků a provizí; všech výdajů souvisejících s transakcemi, které vzniknou z důvodu ukončení platnosti smlouvy; všech ztrát a výdajů plynoucích z uzavření případné transakce nebo z vypořádání či uzavření dlužných závazků, které nám vzniknou Vaším jménem.

b. V případě, že nám neposkytnete konkrétní pokyny týkající se uzavření vašich pozic, použijeme nejvhodnější možná pravidla.

c. Veškeré finanční prostředky zbývající na Vašem obchodním účtu vrátíme na Váš bankovní účet, a to ten, z něhož byly prostředky poslány. Vaše finanční prostředky mohou být vráceny na jiný bankovní účet, u něhož jste oprávněnou osobou, a to v případě, že nám poskytnete požadované dokumenty k ověření toho, že Vám tento účet patří.

Stávající práva

Ukončení neovlivní stávající práva a povinnosti ani transakce, které se budou nadále řídit touto smlouvou a příslušnými ustanoveními, na nichž jsme se u těchto transakcí dohodli, dokud nebudou všechny povinnosti splněny.

19. VÝJIMKY, OMEZENÍ A ODŠKODNĚNÍ
Obecná výjimka

Naše společnost ani naši ředitelé, úředníci, zaměstnanci či zástupci nebudou odpovědní za žádné ztráty, škody, náklady ani výdaje, které vyplynou z opomenutí, porušení smlouvy, uvedení v omyl nebo jinak a které Vám vzniknou na základě této smlouvy (včetně libovolné transakce nebo pokud se rozhodneme navrhovanou transakci neprovést) kromě případů, kdy bude taková ztráta rozumně předvídatelným důsledkem nebo vznikne-li v přímém důsledku naší či jejich hrubé nedbalosti, úmyslného opomenutí nebo podvodu. Za žádných okolností nebudeme mít odpovědnost za ztráty, které utrpíte Vy nebo třetí strana v případě speciální nebo následné škody, ušlého zisku, ztráty dobrého jména nebo ztráty obchodní příležitosti, jež vyplyne z této smlouvy nebo v souvislosti s ní ať už v důsledku opomenutí, porušení smlouvy, uvedení v omyl nebo jinak. Nic v této smlouvě neomezí naši odpovědnost za smrt nebo újmu na zdraví, která vyplyne z nedbalosti.

Daňové dopady

V žádném případě nijak neručíme za případné nepříznivé daňové důsledky jakékoli transakce.

Změny na trhu

Příkazy typu market jsou prováděny za nabídkové (bid) a poptávkové (ask) ceny, které nabízí společnost. Nevyřízené příkazy typu stop-loss, limit (take-profit), entry limit k nákupu nebo k prodeji), entry-stop k nákupu nebo k prodeji jsou prováděny za tržní cenu, kterou požadujete a kterou nabízí společnost. Vyhrazujeme si právo zcela na základě vlastního uvážení neprovést pokyn nebo změnit nabídkovou cenu transakce nebo Vám nabídnout novou cenu, pokud dojde k technickým problémům na obchodní platformě nebo v případě kolísání ceny finančního nástroje nabízeného na trhu. Pokud bychom Vám nabídli novou cenu, máte právo ji buď přijmout, nebo odmítnout, a tím zrušit provedení Transakce.

Aniž by tím došlo k omezení výše uvedeného prohlášení, nepřebíráme žádnou odpovědnost za dopady jakéhokoli zpoždění nebo změny tržních podmínek, k nimž by došlo u jakékoli transakce.

Omezení odpovědnosti

Neneseme vůči Vám odpovědnost za neplnění našich závazků podle této smlouvy v částečném či plném rozsahu z důvodu jakékoli příčiny mimo naši přiměřenou kontrolu, včetně jakéhokoli výpadku, prodlevy, špatné funkčnosti či poruchy přenosového, komunikačního nebo počítačového vybavení, stávky, teroristického činu, vyšší moci, jednání a nařízení vnitrostátního či nadnárodního úřadu nebo orgánu či nesplnění povinností ze strany příslušného zprostředkujícího makléře nebo obchodního zástupce, zástupce nebo příkazce našeho správce či jemu podřízených správců, prodejce, burzy, clearingového centra nebo regulačního či samoregulačního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu. Nic v této smlouvě nevylučuje ani neomezuje jakoukoli naši případnou povinnost či odpovědnost vůči Vám podle platných předpisů, kterou na jejich základě nelze vyloučit ani omezit.

Odpovědnost za příkazy

Budete odpovědní za všechny příkazy, které budou zadány Vaším jménem prostřednictvím elektronických služeb, a budete plně odpovědní vůči nám za vypořádání všech transakcí, které z nich vyplynou.

Úplná smlouva

Potvrzujete, že Vás k uzavření této smlouvy nevedla jiná, než prohlášení výslovně uvedena v této smlouvě, ani jste na jiná nespoléhali. Neneseme vůči Vám odpovědnost (vyplývající z mimosmluvního či smluvního vztahu či skutku) za prohlášení, které není stanoveno v této smlouvě a není podvodné.

Odškodnění

Uhradíte nám takové částky, které můžeme čas od času požadovat, za účelem uspokojení případného záporného zůstatku na jakémkoli z Vašich účtů u nás vedených, a dále nás také v plném rozsahu odškodníte za veškerou újmu, závazky, náklady nebo výdaje (včetně nákladů právního zastoupení), daně, cla a poplatky, které nám vzniknou nebo které budeme nuceni uhradit s ohledem na některý z Vašich účtů nebo transakcí, nebo v důsledku uvedení naší společnosti v omyl nebo porušení povinností vyplývajících z této smlouvy (včetně jakékoli transakce) z Vaší strany, nebo na základě výkonu našich práv.

OSTATNÍ USTANOVENÍ
Změny

Máme právo měnit podmínky této smlouvy. V případě, že provedeme zásadní změnu této smlouvy, zašleme Vám o tom písemné oznámení alespoň deset pracovních dnů předem. Tato změna vstoupí v platnost dnem uvedeným v tomto oznámení. Pokud není dohodnuto jinak, nemá změna vliv na jakýkoli nevyřízený příkaz nebo transakci ani na žádná zákonná práva či povinnosti, které již nastaly.

Oznamování

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá oznámení, pokyny a jiná sdělení, které Vám bude třeba doručit v souladu s touto smlouvou, musejí být zaslána na adresu nebo faxové číslo, jež jste nám poskytli. Podobně veškerá oznámení, pokyny a jiná sdělení, která nám bude třeba doručit v souladu s touto smlouvou, musejí být zaslána písemně na následující adresu:

Naše kontaktní údaje

Jméno: Coverdeal Holdings Ltd.

Adresa: Kristelina Tower, 12 Arch. Makarios III Avenue, Office 201, 2nd Floor,Mesa Geitonia 4000 Limassol, Cyprus

Telefon No: +357 25 635 040; Fax No: 357 25 635 240

Email Address: info@coverdeal.eu

Každou změnu Vaší korespondenční adresy pro přijímání oznámení, pokynů a dalších sdělení nám musíte neprodleně oznámit.

Elektronická komunikace

S výhradou obecně závazných předpisů bude veškerá komunikace mezi námi a Vámi s použitím elektronických podpisů, jakož i sdělení prostřednictvím našich internetových stránek či elektronických služeb závazná, jako kdyby měla písemnou formu. Příkazy nebo pokyny, které zadáte prostřednictvím e-mailu nebo jiných elektronických prostředků, budou představovat doklady o udělených příkazech nebo pokynech.

Nahrávání hovorů

Budeme nahrávat vzájemné telefonické hovory bez použití upozorňujícího signálu, jak je ustanoveno v Závazných předpisech, rovněž za účelem okamžitého a přesného záznamu určitých podmínek konkrétní transakce nebo všech jiných podstatných informací týkajících se transakcí. Budeme nahrávat jak naší komunikaci s vámi, tak i interní komunikaci, která se bude týkat vašich záležitostí a/nebo transakcí. Tyto nahrávky jsou výhradně naším majetkem a klient s nimi souhlasí jako s důkazem o zadané objednávce nebo zakázce. Kopie takových nahrávek a komunikací, ale i související interní komunikace budou dostupné na vaši žádost po dobu pěti let a na žádost CySEC po dobu sedmi let.

Naše záznamy

Pokud se neprokážou jako vadné, budou naše záznamy sloužit jako důkaz Vašich ujednání s námi v souvislosti s našimi službami. Nebudete namítat přijetí našich záznamů jako důkazu v rámci případného soudního řízení z důvodu, že takové záznamy nejsou originály, nemají písemnou formu, ani se nejedná o dokumenty produkované počítačem. Nebudete se na nás spoléhat, že budeme dodržovat Vaše povinnosti uchovávat záznamy. Na Vaši žádost Vám však můžeme na základě našeho výhradního rozhodnutí požadované záznamy zpřístupnit.

Vaše záznamy

Souhlasíte, že budete uchovávat odpovídající záznamy v souladu s obecně závaznými předpisy, abyste mohli demonstrovat povahu udělených příkazů a dobu, kdy byly tyto příkazy uděleny. Ke svým výpisům máte přístup on-line prostřednictvím naší obchodní platformy. Můžete požádat o měsíční či čtvrtletní zasílání výpisů e-mailem. Tuto žádost je třeba předložit oddělení podpory.

Kompenzační fond pro investory

Společnost je členem Kompenzačního fondu pro investory pro klienty investičních firem regulovaných v Kyperské republice. Budete mít nárok na náhradu v rámci Kompenzačního fondu pro investory v případech, kdy nebudeme schopni plnit naše povinnosti a závazky, které vyplynou z Vašich nároků. Náhrada, která Vám bude poskytnuta z Kompenzačního fondu pro investory, nepřekročí dvacet tisíc eur (20 000). To se vztahuje na celkové nároky klientů vůči společnosti.

Reklamační řád

Naší povinností je mít funkční vnitřní postup slušného a rychlého vyřizování stížností. Společnost přijímá pouze stížnosti v písemné formě v podobě předložení příslušného formuláře stížnosti nebo zaslání e-mailu či dopisu naší společnosti nebo osobně na kontaktní informace uvedené v klauzuli 20 (Různá ustanovení). Spolu s písemnou stížností laskavě vždy předložte veškerou podpůrnou dokumentaci, která může společnosti napomoci při jejím šetření. Zašleme vám následně písemné potvrzení Vaší stížnosti či reklamace ihned po jejím obdržení a přiložíme podrobné údaje o postupech pro vyřizování stížností včetně poučení o možném způsobu a lhůtách postoupení stížnosti Kyperské komisi pro cenné papíry (CYSEC), která je příslušným regulačním orgánem. Pokud máte zájem o další informace týkající se našich postupů vyřizování stížností, obraťte se na nás, prosím. Všimněte si prosím, že máte právo podat stížnost u Finančního mluvčího Kypru v souladu se Závaznými předpisy. Vaše právo podniknout právní kroky zůstává v případě existence či využití jakýchkoliv výše uvedených reklamačních postupů nezměněno.

Práva třetích stran

Tato smlouva bude vykládána jménem obou smluvních stran a bude závazná pro nás i pro Vás, jakož i pro naše/Vaše právní nástupce a postupníky. Bez našeho písemného souhlasu nepostoupíte, neudělíte ani jinak nepřevedete ani nenaznačíte postoupení, udělení či převod svých práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a žádného podílu na této smlouvě. Udělení či převod v rozporu s tímto článkem budou považovány za neplatné. Souhlasíte, že v souladu s obecně závaznými předpisy můžeme převést libovolnými prostředky, které budeme považovat za vhodné, veškerá naše práva, výhody, závazky, rizika anebo podíly vyplývající z této smlouvy nebo jejich část na libovolnou osobu, která s námi uzavře smlouvu o takovém převodu, aniž bychom Vám o tom byli povinni zaslat oznámení předem, a souhlasíte, že můžeme na takovou osobu převést veškeré informace, jež o Vás evidujeme.

Čas jako rozhodující faktor

Čas bude rozhodujícím faktorem ve vztahu ke všem Vašim povinnostem vyplývajícím z této smlouvy (včetně všech transakcí).

Práva a opravné prostředky

Práva a opravné prostředky vyplývající z této smlouvy jsou kumulativní a nevylučují práva a opravné prostředky stanovené zákonem. Nebudeme mít povinnost uplatnit žádné právo ani opravný prostředek, ani je nebudeme povinni uplatnit způsobem a v době, která pro Vás bude výhodná. Neuplatníme-li některé právo vyplývající z této smlouvy (včetně libovolné transakce) nebo budeme-li v prodlení s jejich uplatněním, nebude to v žádném případě představovat vzdání se takových či jiných práv nebo opravných prostředků. Žádné jednorázové či částečné uplatnění práv nebo opravných prostředků nevyloučí budoucí uplatnění takového práva či opravného prostředku nebo uplatnění jiného práva či opravného prostředku.

Započtení

Aniž by tím byla dotčena jakákoli jiná práva, na něž budeme mít nárok, můžeme kdykoli a bez oznámení započíst libovolnou částku (skutečnou nebo podmíněnou, současnou nebo budoucí), kterou nám budete dlužit, oproti jiné částce (skutečné nebo podmíněné, současné nebo budoucí), kterou budeme dlužit my Vám. Pro tyto účely můžeme libovolnou částku, která bude podmíněná nebo která nebude z jakéhokoli důvodu jistá, ocenit obchodně přiměřenou hodnotou.

Částečná neplatnost

Stane-li se kdykoli některé z ustanovení této smlouvy nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným v jakémkoli ohledu na základě zákona libovolné jurisdikce, zákonnost, platnost či vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy ani zákonnost, platnost či vymahatelnost takového ustanovení dle zákonů jiné jurisdikce tím nebude žádným způsobem dotčena či narušena.

21. ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE
Rozhodné právo

Tato smlouva se bude řídit a bude vykládána podle kyperského právního řádu.

Soudní pravomoc

Každá ze stran neodvolatelně:

a. souhlasí v náš prospěch, že při řešení libovolného sporu, žaloby nebo jiného řízení souvisejícího s touto smlouvou (dále jen „řízení“) se uplatní soudní pravomoc kyperských soudů, a neodvolatelně se podvolí rozhodnutí těchto soudů (avšak s tím, že toto ustanovení nám neznemožní předložit žalobu jiným soudům z jiné jurisdikce);

b. vzdává se všech námitek, které bude mít ohledně místa konání příslušného řízení předloženého uvedeným soudům, a souhlasí, že nebude namítat, že toto řízení je vedeno před nevyhovujícím tribunálem nebo že příslušný soud nemá k takovému řízení pravomoc.

Zřeknutí se imunity a souhlas s vymáháním

V maximálním rozsahu povoleném příslušným právem se vzdáváte veškeré imunity ve vztahu k sobě a svým příjmům a majetku (bez ohledu na jeho využití nebo zamýšlené použití) z důvodu suverenity nebo z jiného důvodu vůči žalobám, pravomoci jakéhokoli soudu, exekucím nebo jinému soudnímu rozhodnutí, na kterou by jinak při jakémkoli řízení před soudem jakékoli jurisdikce vznikal nárok Vám nebo Vašim příjmům či majetku, a neodvolatelně se zavazujete, že se v žádném řízení imunity domáhat nebudete. Pokud jde o případné řízení, obecně svolujete s vydáním případného příkazu nebo zakončením případného procesu ve věci tohoto řízení, a to včetně vynesení, výkonu či provedení případného příkazu či rozsudku týkajícího se jakéhokoli majetku (bez ohledu na jeho použití či zamýšlené použití) učiněného či vydaného v tomto řízení.

Doručování soudních písemností

Pokud se Vaše sídlo či bydliště nachází mimo Kypr, soudní písemnosti oznamující zahájení řízení na Kypru mohou být považovány za doručené, budou-li Vám zaslány na adresu na Kypru, kterou pro tyto účely stanovíte. Výše uvedené neovlivní Vaše právo požadovat doručování soudních písemností jiným způsobem povoleným zákonem.

22. OSOBNÍ UDAJE
Závazek

S novým nařízením EU, které vstoupilo v platnost dne 25. května 2018 s cílem chránit osobní údaje, se naše společnost zavazuje chránit a vhodně uchovavat vaše osobní údaje. Chcete-li zobrazit úplné podrobnosti o aktualizované zásadě ochrany soukromích údajů, jsou k dispozici na adrese https://investice.coverdeal.eu/ochrana-osobnich-udaju/

Vaše osobní údaje – obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Vy nebo zástupce Vaší společnosti dobrovolně poskytujete osobní údaje v případě, že:

1) požádate o svůj účet a stanete se Klientem;

2) požádate nebo s námi zacnete spolupracovat v souvislosti s našimi službami; a

3) komunikujete a spolupracujete s námi ve vztahu ke správě a udrzbe vašeho účtu..

Uvědomte si prosím, že shromažďování a zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro zahájení, uskutečnění obchodního vztahu a plnění našich smluvních závazků. Uvědomte si, že naše společnost je povinna tyto osobní údaje shromáždit, aby vyhověla současným právním předpisům a zákonu proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Pokud jste společnost – právnická osoba, poskytujete osobní údaje týkající se vašich firemních zástupců, zaměstnanců nebo jakékoliv jiné osoby právě proto, že:

1) tito jednotlivci byli informováni a chápáni, že jejich osobní údaje jsou nám poskytovány;

2) těm osobám byly poskytnuty informace týkající se shromažďování, používání, zpracování a zveřejňování jejich osobních údajů;

3) máte zákonný základ (v souladu s platnými zákony a předpisy o ochraně dat), abyste nám poskytli takové osobní údaje; a

4) tito jedinci jsou si vědomi svých práv na ochranu údajů a toho, jak je uplatňovat.

Další informace o tom, jak zpracováváme data, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů

Vaše práva k ochraně dat

Pokud jde o osoby s trvalým pobytem v Evropském hospodářském prostoru, máte následující práva podle GDPR ve vztahu k údajům, které o vás shromažďujeme:

 • Právo na přístup – máte právo požádat o kopii informací, které máme o vás.
 • Právo na opravu – máte právo opravit údaje, které o vás držíme, které jsou nepřesné nebo neúplné.
 • Právo na zapomenutí – za určitých okolností můžete požádat o to, aby údaje, které máme o vás, byly vymazány z našich záznamů.
 • Právo na omezení zpracování – pokud existují určité podmínky, máte právo omezit zpracování.
 • Právo na obhajobu – máte právo vznést námitky proti určitým typům zpracování.
 • Právo přenositelnosti – máte právo mít údaje, které máme o vás, převedeny do jiné organizace.
 • Právo na námitku proti automatizovanému zpracování, včetně profilování – máte právo vznést námitky proti automatizovanému zpracování nebo profilování.
 • Právo na odstoupení od souhlasu – v případě, že jste nám poskytli souhlas ohledně zpracování vašich osobních údajů pro určité činnosti, můžete tento souhlas kdykoli stáhnout.
Správce ochrany dat (“DPO”)

Určili jsme Správce ochrany osobních údajů (“DPO”), abychom zlepšili a prosazovali dodržování zásad ochrany soukromí a ochrany údajů. Pro uplatnění jakýchkoli vašich práv nebo pokud máte další dotazy ohledně používání vašich osobních údajů, pošlete nám prosím e-mail na support@coverdeal.eu

Stížnosti týkající se osobních údajů

Pokud chcete podat stížnost na zpracování vašich osobních údajů nebo na to, jak byla vaše stížnost vyřizována, máte právo podat stížnost přímo do orgánu dozoru. Na Kypru je kontrolním úřadem úřad komisaře pro ochranu osobních údajů, který se nachází na adrese: 1 Iasonos str., 1082 Nicosia, 1682 Nicosia ; tel: +357 22 818456, Email commissioner@dataprotection.gov.cy

23. POSKYTOVÁNÍ VIRTUÁLNÍ MĚNY

Akceptováním a souhlasem s podmínkami této dohody zákazník potvrzuje, že byl společností varován o:

 • Neexistuje specifická regulační síť EU upravující obchodování těchto produktů,
 • Obchodování s těmito produkty není kryto MiFID a proto je stavěno mimo působnost CIF MiFID regulačních činností,
 • Počet rizik je spojen s těmito produkty a ty by měly být vyhrazeny ve zvláštním rizikovém varování,
 • Tyto produkty jsou komplexní a vysoce riskantní a jako taková přichází se značným rizikem ztráty celého investovaného kapitálu,
 • Hodnota virtuálních měn může být silně pohyblivá (vysoce volatilní) a může způsobit značné škody v krátkém časovém rozmezí;
 • Virtuální měny nejsou vhodné pro všechny investory, neměli by tudíž s těmito produkty obchodovat, pokud nemají nezbytné vědomosti a odborné znalosti právě těchto produktů; měli by mít plnou vědomost a porozumění specifického charakteru a riziku spojeného s těmito produkty,
 • Obchodování s těmito produkty neopravňuje investory k žádné ochraně pod Kompenzačním fondem pro investory. Zákazníci společnosti nemají žádné právo podávat zprávy Kyperskému finančnímu ombudsmanovi v případě sporu se Společností.
24. IDENTIFIKACE, ZMĚŘENÍ A ZÁZNAM SOUVISEJÍCÍCH RIZIK

Vzhledem k tomu, že virtuální měny nejsou vhodné pro všechny investory, neměli by tudíž s těmito produkty obchodovat, pokud nemají nezbytné vědomosti a odborné znalosti právě těchto produktů. Kromě toho by si měli být zákazníci vždy plně vědomi a měli by rozumět specifickému charakteru a riziku spojenému s těmito produkty, aby jim Společnost umožnila obchodování v kryptoměnách.

a. Riziko spojené s náhlým pohybem cen:

Nabízení investičních služeb ve vztahu k Bitcoin, Litcoin a Ethereum bude poskytováno neprofesionálním i profesionálním zákazníkům. Takto klasifikováno bude v souladu s Klasifikačními postupy zákazníků Společnosti V souladu s výsledky posouzení přiměřitelnosti, které bylo podniknuto při každém potenciálním zákazníkovi, bude rozšířeno příslušné upozornění rizika s ohledem na riziko zahrnuté do obchodování komplexních produkt, včetně CFD na kryptoměnách. Doplňující rizikové upozornění bude rozšířeno mezi zákazníky s ohledem na nedostatečnou regulaci v záležitosti virtuálních měn. Může dojít k nestabilitě a volatilitě ceny, stejně jako k ostrým pohybům v jejich ceně.

Pro účely zmírnění rizika spojeného s náhlými pohyby cen virtuálních měn bude limitováno využití úvěru dostupné zákazníkům se zájmem o obchodování s CFD virtuálními měnami na úroveň 2:1. Kromě toho Společnost pro úroky z Circular C168 zajistila zákazníkům ochranu proti zápornému zůstatku, faktor, který omezuje příslušná rizika.

b. Riziko spojené s potenciálním vysokým stupněm anonymity Virtuálních měn:

Riziko spojené s praním špinavých peněz a financováním terorizmu jako výsledku anonymity Kryptoměn je vnímáno jako zcela zmírněné, jelikož nebudou žádné platby v kterékoli kryptoměně akceptovány Společností za účely vkladů nebo odstoupení.

c. Riziko spojené se znalostmi a odbornými vědomostmi zákazníků:

Vzhledem k tomu, že virtuální měny nejsou vhodné pro všechny investory, neměli by tudíž s těmito produkty obchodovat, pokud nemají nezbytné vědomosti a odborné znalosti právě těchto produktů. Kromě toho by si měli být zákazníci vždy plně vědomi a měli by rozumět specifickému charakteru a riziku spojenému s těmito produkty, aby jim Společnost umožnila obchodování v krypto měnách.

Vedoucí oddělení přijímání a předávání má povinnost přísně monitorovat vývoj Bitcoinu, Litcoinu, Ethereum a kryptoměn jako takových tak, aby zajistil včasnou aktualizaci příslušných zásad, pokud to považuje za nezbytné, ve spolupráci s kontrolorem shody.

Společnost bude poskytovat služby ve vztahu k virtuálním měnam, které mají tyto charakteristiky:

a. Výrobek bude nabízen ve formě nástrojů pro uzavření smluv o rozdílech (dále jen “CFD”) a bude se s ním zacházet v souladu s politikou společnosti nejlepší vybavení.

b. Odvozujeme naše tržní a cenová data kryptoměny z digitálního decentralizovaného trhu, na kterém jsou kryptoměny obchodovány. Vzhledem k neregulované povaze těchto trhů mohou být údaje o trhu a informace o cenách poskytované těmito trhy předmětem vnitřních pravidel a postupů a mohou se výrazně lišit od pravidel a postupů regulovaných burz. Je třeba si uvědomit, že pravidla tvorby cen u trhu kryptoměn nejsou předmětem žádného regulačního dohledu a mohou být kdykoli změněny. Taktéž tyto digitální trhy mohou zavést pozastavení obchodování nebo přijmout další opatření, která by mohla vést k pozastavení nebo ukončení obchodování na těchto trzích nebo k tomu, že zveřejnění údajů o cenách a tržních cenách pro nás nebude k dispozici. Výše uvedené faktory mohou mít za následek nepříznivý vliv na vaše otevřené pozice, včetně ztráty všech vašich investic. Pokud nastane dočasné nebo trvalé přerušení nebo ukončení obchodování na jakémkoliv digitálním trhu, ze kterého odvozujeme ceny za příslušnou kryptoměnu, vaše pozice v takovém případě budou oceněny za poslední dostupnou cenu u příslušné kryptoměny, ale můžete být neschopen uzavřít nebo zrušit svoji pozici nebo vybrat finanční prostředky spojené s takovou pozicí, dokud se obchodování na příslušném digitálním trhu neobnoví (pokud vůbec). Stvrzujete, že pokud se obchodování znovu uskuteční buď na příslušné počáteční ceně, nebo na jakékoli její následné ceně, může nastat významný cenový rozdíl, který může mít vliv na hodnotu vašich CFD pozic v příslušných kritických operacích, což může mít za následek významné zisky nebo ztráty. V případě, že se obchodování uskuteční na jakémkoliv jiném náhradním trhu než původní digitální trh, společnost si vyhrazuje právo provádět úpravy za účelem neutralizace dopadu cenového rozdílu mezi oběma trhy.

c. Pokud se obchodování neobnoví, celá vaše investice bude potenciálně zcela ztracena. Souhlasíte a berete na vědomí, že jste byli společností informováni o tomto konkrétním riziku a porozuměli tomuto riziku a že toto riziko berete v úvahu při investičních rozhodnutích týkajících se obchodování s CFD v Cryptocurrencies.

Je však nutné poznamenat, že nebude existovat žádné omezení týkající se délky trvání obchodu, protože jsou k dispozici nepřetržité cenové nabídky.